Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 at give mulighed for nedrivning af eksisterende bevaringsværdig bygning,

1.2 at sikre mulighed for en fysisk udvikling af områdets eksisterende skole,

1.3 at fastlægge retningslinjer for bevaringsværdige bygninger og nyt byggeri.

Redegørelse

Det er lokalplanens formål at området anvendelses til skoleformål samt sikre skolens fremtidige udviklingen med at skabe bedre forhold for eleverne. Lokalplanen skal give mulighed for en fysisk udvidelse af den eksisterende bebyggelse. I lokalplanen skal der tages hensyn til bevaringsværdige facader mod Hulvej, udformning af nybyggeri i forhold til området karakter i både bymæssige sammenhænge og kulturmiljø ved Nordre Kirkegård. Nyt Byggeri opføres som tilbygning eller huludfyldning. Skolegården friholdes for nyt byggeri og skaber dermed fysisk afstand og tager hensyn til Nordre Kirkegård.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, Matrikelkort. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 379e, 379n, 891e, 891a, 891b og 891c, Horsens Bygrunde.

2.2 lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone efter byrådets endelig vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til offentlige formål i form af skole med tilhørende faciliteter.

4.1 Ingen bestemmelser. 

Redegørelse

Udstykninger skal godkendes af Horsens Kommune.

5.1 Området vejbetjenes fra Hulvej.

5.2 På lokalplanens Kortbilag 3, er der anvist en fremtidig mulig stiforbindelse.

Redegørelse

Hulvej skolen vejbetjenes fortsat fra Hulvej. For at aflaste trafikalt særligt morgentrafikken, arbejdes på en løsningsmodel med gåbusser mellem parkeringsareal ved Lunden og skolen.
Skolen ønsker mulighed for at etablere en stiforbindelse fra Kirkegårdsallé via matr.nr. 379d. Denne forbindelse er indarbejdet i lokalplanen, men realiseringen af forbindelsen forudsætter, at skolen træffer aftale med grundejer og de berørte naboer. Et fremtidigt stiprojekt skal godkendes af Teknik og Miljø.

6.1 Der skal indenfor lokalplanområdet reserveres areal til parkering til 200 cykler.

6.2 Overdækket cykelparkering til 200 cykler må etableres indenfor byggefeltet som en integreret del af bygningen eller som fritstående overdækninger, der indpasses i området.

Redegørelse

Ved realiseringen af en fysisk udvidelse øges antallet af skolens ansatte ikke. Parkering ved skolen foregår primært på hverdage i tidsrummet klokken 8.00 til 15.00. I denne periode er mange beboere i området kørt på arbejde, derfor er det muligt at benytte kvarterets parkeringspladser i dagstimerne. Skolen benyttes kun i begrænset omfang i aftentimerne. Det vurderes, at de planlagte arealer og anvendelser, indenfor lokalplanområdet, ikke giver anledning til krav om udlæg til ekstra parkeringsarealer til biler.
Cykelparkeringen fastlægges i lokalplanen ud fra, at mange af skolens elever enten bor indenfor gåafstand eller ankommer til skolen med andre transportmidler. Der er i dag 200 cykelparkeringspladser indenfor skolens område, dette fungerer fint for skolen og området. Der parkeres ikke cykler i gaden, langs facader på Hulvej samt andre steder udenfor skolens område. Illustrationsplanen anviser cykelparkering bag Hulvej 5 med adgangssti ved lokalplanens afgrænsning mod syd.

7.1 Belysning opsættes som væglamper på bebyggelsens facader og gavle i mellem 2.5 - 4.5 meters højde.

7.2 Væglamperne skal være med afskærmet belysning.

7.3 Belysning i skolegården skal være nedgravningsspot, belysning i belægningen.

Redegørelse

Udendørs belysning må ikke være til gene for de omliggende ejendomme eller for trafikken. Lyskegle på belysningsarmetur, der opsættes på facader, må kun belyse og lyse direkte på selve facaden eller på terræn.
Såfremt at stiforbindelse fra Kirkegårdsallé via matr.nr. 379d realiseres bør der opsættes belysning.

Bevaringsværdige bygninger

8.1 Der er udpeget bevaringsværdige bygninger i kategorien middel bevaringsværdi, som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold. Det fremgår på kortbilaget, at Hulvej 9 (bevaringsværdig SAVE-værdi 5) samt Hulvej 7 (ikke bevaringsværdig), kan nedrives samt i forbindelse med opførelse af nyt byggeri.

8.2 Der kan opføres tilbygninger på de udpegede bevaringsværdige bygninger inden for det anviste byggefelt mod skolegården, som vist på kortbilag 3.

8.3 Tilbygninger på eksisterende byggeri må ikke være højere end den oprindelige bygnings tagryg. Nyt byggeri, huludfyldning ved Hulvej 7 og 9, kan være op til 3 etager med tagetage jf. §8.4.

Nybyggeri

8.4 Der kan opføres nybyggeri i 3 etager plus kælder og tilbagetrukket tagetage, som huludfyldning indenfor det anviste byggefelt ved Hulvej 7 og 9. Dog skal nybyggeriets facader overholde med en afstand på 2,5 meter fra skellinjen mod Nordre Kirkegård. Skræntforholdene indenfor byggefeltet skal løses under hensyntagen til de eksisterende træer på kirkegårdens grund.

Øvrig byggeri

8.5 Den samlede bebyggelsesprocent for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 190.

Redegørelse

Hulvej 11 er i dag en beboelsesejendom og ikke en del af skolen. Såfremt Hulvej 11 ikke overtages af Hulvej Skole skal det tænkes ind i det konkrete projekt, hvorledes skyggeforholdene løses i forbindelse med den fysiske udvidelse af eksisterende bebyggelse mod skolegården. Det kan det have betydning for ejendommen Hulvej 11 i forhold til skyggepåvirkning fra en ny tilbygning mod skolegården ved Hulvej 13. Dette forhold tages der hensyn til i byggesagsbehandlingen.

For at skabe afstand mellem det nye byggeri og kirkegård skal der være en afstand på 2, 5 meter fra nybyggeriets facade til skellinje mod kirkegården. Dermed sikres ro og diskretion mod kirkegården. Der er terrænforskel på ca. 6 meter fra skolegården til kirkegården (målt på det højeste punkt). Det nye byggeri vil formentligt kræve en bearbejdning af skæntforholdene indenfor det anviste byggefelt. Dette løses med hensyntagen til de store ældre træer, som er plantet ved skrænten inde på kirkegårdens grund.

Bevaringsværdige bygninger

9.1 De bevaringsværdige bygninger Hulvej 5, 11, 13, 15, 17 og 19 skal bevares og vedligeholdes i den oprindelige stil mod Hulvej. Er der foretaget ændringer i forhold til dette, skal disse ændringer ved ombygning eller lignende føres tilbage til det oprindelige stil.

9.2 Facader mod Hulvej skal bevares og vedligeholdes i den oprindelige stil. Det vil sige, at en facade (mod gaden) i blank mur ikke må vandskures, pudses, males eller lignende. Facader som fremstår pudset vedligeholdes i den oprindelige stil jf. § 9.1, 9.3, 9.4 og 9.5.

9.3 Dekorationsbånd, mønster i murværk, glaserede sten, søjledekorationer og lignende skal bevares. Soklen er en del af facaden og skal bevares eller genetableres. Reparationer i murværk skal udføres med sten der harmonerer i størrelse og farve med muren i øvrigt.

9.4 Ved udskiftning af vinduer og døre, skal der vælges samme stil/type som oprindeligt. Vinduerne skal udføres i træ eller som en træ/alu vinduestype, tilpasset bevaringsværdige bygninger. Der tillades ikke buet eller tonet glas.

9.5 Farver på rammer og karme skal harmonere med et for bygningens tidstypisk farvevalg.

9.6 Hvis bygninger med middel bevaringsværdi jf. § 8.1 brænder ned eller på anden måde skades i en grad, så istandsættelse ikke er mulig, opføres ny bebyggelse efter bestemmelserne om nybyggeri i § 9.7, 9.8 og 9.9. Dog gælder det, at bygningerne skal opføres, så de har samme omfang og proportioner, som den oprindelige bebyggelse.

Nybyggeri

9.7 Ved nybyggeri skal bygningernes længde, højde samt dybde tilpasses de øvrige bygninger i facaderækken. Det betyder at terrænfald skal resultere i spring i tagryggene. Tilpasning af udsmykningsbånd, vinduesrækker, sokkel, materialeskift tagskæg m.v. skal respekteres og afstemmes med nabobygningerne.

9.8 Facader både mod Hulvej og skolegården skal fremstå i jordfarver.

9.9 På facader mod Hulvej og skolegården må der ikke anvendes signalfarver.

9.10 Tage kan fremstå, så de syner flade med taghældning på 0-5 grader.

9.11 Facader og tagflader mod Hulvej og skolegården på såvel tilbygninger og nybyggeri må ikke opføres i reflekterende materialer.
Glaspartier i facader er undtaget denne bestemmelse.

9.12 Byggeriet , der støder op mod Hulvej 5, skal opføres i 3 etager plus tilbagetrukket tagetage. Der kan opføres nybyggeri i 3 etager plus kælder og tilbagetrukket tagetage, som huludfyldning indenfor det anviste byggefelt ved Hulvej 7 og 9. Dog skal nybyggeriets facader overholde med en afstand på 2,5 meter fra skellinjen mod Nordre Kirkegård. Skræntforholdene indenfor byggefeltet skal løses under hensyntagen til de eksisterende træer på kirkegårdens grund.

9.13 På facader (tilbygning og nybyggeri) orienteret mod skolegården og Nordre Kirkegård må der ikke opsættes altaner. Bestemmelsen er ikke til hindrer for, at der kan opsættes karnapper på facaderne.

9.14 Karnapper, på tilbygninger og nybyggeri, mod skolegården og Nordre Kirkegård, skal udføres med f.eks. højtsiddende vinduer og /eller vinduer bearbejdet med folie el. lign.

9.15 Facader, på tilbygninger og nybyggeri, mod skolegården og Nordre Kirkegård skal have højtsiddende vinduer og /eller vinduer bearbejdet med folie el. lign.

9.16 Facader, på tilbygninger og nybyggeri, mod skolegården og Nordre kirkegård må ikke have udendørs opholdsarealer.

9.17 Tilbygninger og nybyggeri må gerne opføres med ovenlysvinduer.

Redegørelse

Lokalplanen skal medvirke til, at istandsættelse af eksisterende byggeri og nybyggeri mod Hulvej sker med hensyn til den eksisterende bebyggelse og områdets karakter, dermed sikres en helhed og harmoni i gaden.
Huludfyldningen ved Hulvej 7-9 har en meget eksponeret / synlig placering i gadebilledet på Hulvej. Gadeforløbet med vejens kurver resulterer i, at et fremtidigt nyt byggeri vil fremstår markant i gaden og derfor er det vigtigt, at dette byggeri diskret tilpasses konteksten jf. nybyggeri § 9.
Nye tilbygninger samt huludfyldningens facader og tagflader mod både skolegården og Hulvej skal indpasses diskret i området. Facaderne og tagfladerne må derfor ikke fremstå med reflekterende materialer og i signalfarver. Facaderne skal desuden fremstå i jordfarver.
Nybyggeri kan opføres i op til 3 etager plus tilbagetrukket tagetage og dermed tilpasset områdets eksisterende bebyggelse mht. højde. Med tilbagetrukket tagetage nedskaleres bygningen i gaderummet.

Facader mod Kirkegården må ikke skabe indbliksgener til kirkegårdens arealer. Ved at fastsætte bestemmelser om højtsiddende vinduer eller sløret glas som f.eks. er bearbejdet mod folie, er det ikke muligt for elever på skolen at kikke direkte mod kirkegården. Dermed sikre ro og diskretion ved f.eks. en begravelsesceremoni på kirkegården.

10.1 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i skolegården.

10.2 I forbindelse med nyt byggeri, huludfyldning ved Hulvej 7-9, kan der terrænreguleres, således at større niveauforskel mod kirkegården håndteres. Dette skal ske med skråninger, stensætninger og støttemure.

10.3 Ubebyggede arealer skal anlægges og vedligeholdes som skolegård til aktiviteter som boldspil, leg og ophold, eksempelvis som vist på illustrationsplanen.

10.4 Indenfor lokalplanområdet må der kun etableres levende hegn med en afstand på minimum 2 meter fra skel mod Nordre Kirkegård. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset, dog maksimalt 1,8 m. Der kan plantes bunddækkende planter på skrænten og til skellinje mod kirkegården.

Redegørelse

Bestemmelsen for terrænregulering på ubebyggede arealer, skolegården, er fastsat til +/- 0,5 meter, for at sikre et hensyn mod Nordre Kirkegård. Ved at der ikke kan foretages væsentlige terrænreguleringer sikres at der bevares en visuel afstand mellem skolens aktiviteter og kirkegårdens ro. For at sikre et grønt udtryk i skolegården er der fastsat bestemmelse for det kun må beplantes med Nordre Kirkegård og dermed må der kun være levende hegn. Det skrående terræn ved skel mod kirkegården er i dag beplantet med bunddækkende planter, desuden er der opsat stensætninger og beplantning, som understøtter terrænforskelle.
Regnvandet for matriklerne skal forsinkes til det angivne afløbskoefficient, der er angivet i spildevandsplanen.
Der bør i fremtidige projekter og renoveringer i skolegården/lokalplanens udearealer indarbejdes en samlede håndtering at overfladevandet/regnvandet. En tilbageholdelse af regnvandet kan ske ved lokal nedsivning via permeable belægninger, regnvandsbede, regnvandsrender og andre LAR løsninger.

11.1 Det er en betingelse for ibrugtagningen, at bygningerne er tilsluttet fjernvarmen.

Redegørelse

Området skal forsynes med kollektiv varmeforsyning.

12.1 Ingen bestemmelser.

13.1 Der ophæves ingen servitutter.

13.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges ifølge planlovens § 18.

Redegørelse

Deklaration tinglyst den 20. april 1990. Deklarationen omhandler kabler placeret på matr. nr. 891e Horsens Bygrunde. Lokalplan 2016-9 udlægger en del af dette areal til byggefelt.
Der er ikke fundet yderligere tinglyste servitutter, der vurderes at være i uoverensstemmelse med lokalplanen. Det er ejere og bygherrers eget ansvar at sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder.

14.1 Den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af lokalplan Hulvej Skole 2016-9, aflyser lokalplan Hulvej Skole 3-2011.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.