Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Hulvej Skole i Horsens

Baggrunden for lokalplanen

Hulvej Skole er en selvejede undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1970, og har hjemsted i Horsens by. Hulvej Skole ønsker at sikre sine langsigtede fremtidsplaner om at udvide og skabe bedre forhold for de 600 elever på skolen. Skolen planlægger at optimere Hulvej 9-19 med en tilbygning mod skolegården samt huludfyldning ved Hulvej 7-9. I et samarbejde mellem Hulvej Skole og Viva Arkitekter er der udarbejdet en plan, som muliggør de fremtidige udvidelser og ændringer, som danner baggrund for lokalplanarbejdet.

Horsens Kommune har besluttet at gennemføre en lokalplanlægning, som kan sikre skolens udvikling og eksistens fremadrettet.

Formål med lokalplanen

Formålet med nærværende lokalplan er at sikre mulighed for den fremtidige udvikling af Hulvej Skole. Planen skal sikre gode rammer ved en fysisk udvidelse af eksisterende bebyggelse, hvor der tages hensyn til bevaringsværdige facader, kulturmiljøet ved Nordre Kirkegård samt sættes rammer for udformning og placering af nybyggeri i lokalplanområdet. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af en bevaringsværdig ejendom.

Luftfoto over Horsens by. Den røde markering viser lokalplanområdet, det grønne område til venstre for lokalplanområdet er Nordre Kirkegård

Ansvarlig medarbejder: LHST

KS 1: BV

KS 2: GSS