Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges cirka 70 boliger i lokalplanområdet.

Boligerne kan opføres i op til 3 etager med en bygningshøjde på op til 16 meter.

En del af boligerne bliver tilknyttet et bofællesskab og der vil i området også blive opført et fælleshus.

Det er meningen med lokalplanen, at der skabes attraktive grønne fælles opholdsarealer på terræn til beboerne. Parkering af personbiler  kommer derfor i stort omfang til at foregå i et parkeringshus under terræn.

En sti  gennem området skal sikre, at man nemt kan komme fra Søndergade til Folkeparken og Ring Skov som ligger øst herfor. Det er meningen at stien ud over at kunne benyttes af områdets beboere også skal være åben for offentligheden.

Bebyggelsen

Boligerne opføres som etagerækkehuse i 2 og 3 etager med en maksimum højde på 16 meter. Mod Søndergade opføres boligerne i 3 etager placeret parallelt med gaden, men tilbagetrukket, således at der skabes et grønt bælte mellem fortovet og boligerne. De bagvedliggende etageboliger placeres i 3 rækker "vinkelret" herpå. Boligerne, som ligger parallelt med områdets skel mod nord og syd opføres i 2 etager, mens den "midterste række boliger opføres i 3 etager.

Materialer til bygningsfacader bliver teglsten som enten blankt eller pudset murværk kombineret med træ, stål, glas samt beton i begrænset omfang. Altanplader kan udføres i beton. Vinduespartier skal udføres i træ eller aluminium eller en kombination heraf. Tagkonstruktioner bliver udført som saddeltage med en hældning på mindst 30 grader og højst 45 grader.

Som tagmaterialer kan anvendes rød vingetegl, sort eller mørkgrå tagpap eller metalplader.

Fælleshuset, som er tilknyttet bofællesskabet og lokalplanområdet, skal placeres centralt i bebyggelsen i højst 2 etager. Tagkonstruktionen kan udføres med samme hældning som den øvrige bebyggelse eller med vandret tagflade med mulighed for udnyttelse af tagfladen til ophold. Fælleshuset skal i øvrigt opføres i ovenfor nævnte materialer.

Adgangs-, parkerings- og affaldsforhold

Den primære adgangsvej for den kørende trafik til lokalplanområdet bliver fra Søndergade med samme placering som den forefindes i dag. For gående færdsel skabes der derudover adgang "igennem" bebyggelsen, som ligger parallelt med Søndergade. Denne adgang skal kombineres med en stiadgang gennem lokalplanområdet, som også er åben for offentligheden og som skaber forbindelse til Bredesvej.

Affaldshåndteringen bliver nedgravede beholdere med kildesortering i overensstemmelse med Horsens Kommunes affaldsplan.

En del af lokalplanområdets parkeringsbehov etableres ved parkering i konstruktion under terræn - parkeringskælder. Dette medvirker positivt til,  at arealerne indenfor lokalplanområdet kan anvendes til at anlægge større grønne udenomsarealer til rekreativt brug og i øvrigt til glæde for de enkelte boligers udsigt til et grønt område. Parkering, som anlægges på terræn skal udføres med et grønt præg træ-/ busk- hækbeplantning og eksempelvis græsarmeringssten. Interne veje og stier skal ligeledes etableres og fremstå som grønne elementer i området.

 

Ubebyggede arealer og beplantning

Området skal i sin helhed fremstå med attraktive grønne arealer, som binder bebyggelsen sammen. De grønne områder bliver en kombination af "private" haver til de enkelte boliger i terræn-niveau og fælles grønne opholdsarealer, der kan indeholde legearealer og eventuelle regnvandsbassiner.

Lokalplanområdets afgrænsning skal i skellene mod nord, øst og syd markeres ved en kombination af eksisterende og ny beplantning. Ligeledes beplantes adgangsvejen for den kørende trafik på begge sider af adgangsvejen. Hele lokalplanområdet sikres grønne udenomsarealer ved en variation af beplantning bestående af høj og lav beplantning.