Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Skovbyggelinjer
  • Udledning til vandmiljøet
  • Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Skovbyggelinjer

Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje. Dog Ligger lokalplanområdet i en del af Brædstrup, hvorom der den 1. januar 1968 var væsentlig lovlig bebyggelse. Lokalplanområdet er derfor ikke omfattet af forbudsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 om skovbyggelinjer, jf. pkt. 7.4.2 i vejledningen til naturbeskyttelsesloven.

Udledning til vandmiljøet

Lokalplanområdet ligger i fælleskloakeret opland, så spildevand og regnvand ledes i samme ledning til Brædstrup Renseanlæg. Medfører lokalplanen merbefæstelse af arealet i forhold til det der er befæstet i dag, kan det betyde at fællesledningen overbelastes ved større nedbørshændelser så der er risiko for at den aflaster til vandløb eller terræn med udledning af fortyndet urenset spildevand til følge. Begrænses befæstelsegraden kan dette afhjælpes.

Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Jf. screeningskort for strømningsveje og lavninger er der kun ganske få m3 lavning inden for lokalplanområdet.  Området er desuden 100 % befæstet i dag og der lægges i lokalplanen op til, at der etableres relativt store grønne områder. Det vurderes umiddelbart, at lokalplanen ikke øger oversvømmelsesrisikoen.