Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger centralt i Brædstrup, som er den største af Horsens kommunes lokalcenterbyer. Området består af 2 matrikler (1 gx og 5 hf, Brædstrup by, Ring) og tilhørte og husede tidligere energiselskabet NRGI´s administrationsbygninger. Området udgør et areal på cirka 1,2 ha eller 12.600 m2, og ligger mellem Søndergade og Bredesvej. Den største del af området er orienteret mod vest, Søndergade, som er "indfaldsvej" til Brædstrups bymidte. Mod nord og øst grænser området op mod eksisterende boligområde bestående af fritliggende enfamiliehuse, mens området mod syd grænser op til plejecentret, Søndergården.

De rekreative områder - Folkeparken og Ring Skov ligger i relativ kort afstand fra området mod nord og nordvest.

En del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som støjfølsomt område i f.t. trafikstøj fra Søndergade. Der skal i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen udarbejdes en støjrapport, der skal forholde sig til om der skal gøres tiltag i form af støjafskærmning, der kan sikre at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes på udendørs opholdsarealer. Støjrapporten skal endvidere forholde sig til om der er konflikt mellem etablering af boliger og støj fra den nærliggende dagligvarebutik.