Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med Lokalplanen ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinier.

Hovedstruktur

Byudviklingen skal primært placeres der, hvor efterspørgslen er størst – i og omkring Horsens by. Der skal dog også skabes mulighed for byudvikling i og omkring lokalcenterbyerne i kommunen, ligesom landsbyerne også skal have mulighed for at udvikle sig. Brædstrup, hvor etageboligprojektet ligger, er den største af kommunens lokalcenterbyer. Udviklingen skal ske i en skala, der passer til den enkelte lokalcenterby og landsby – med særlig respekt for den lokale byggetradition, kulturhistorien og bystruktur. På den måde sikres levende og attraktive lokalsamfund, der kan tilbyde et bredt spekter af bosætnings- og lokaliseringsmuligheder. Det giver grobund for, at man i Horsens Kommune kan leve lige det liv, man har lyst til.

Bymønster

Brædstrup er den største af by efter Hovedbyen Horsens og den by med den største andel af detailhandel udenfor Horsens. Brædstrup er også den eneste by udover Horsens, hvor Byrådet har peget på områder til omdannelse og fortætning. Se mere under retningslinjer for Byudvikling. Brædstrup og Lokalcenterbyerne betjener et større opland med servicefunktioner, detailhandel, og lokal erhvervsstruktur. Disse byer er vigtige i bosætningsøjemed, da de alle har store kvaliteter at tilbyde borgerne i Horsens Kommune. Derfor skal både Brædstrup og Lokalcenterbyerne fortsat udvikles som bosætningsbyer der forsynes med gode skole-, børnepasnings- og fritidstilbud samt mulighed for at der kan etableres butikker til forsyning af Lokalcenterbyen og dens opland.

Retningslinjer

Byudvikling

Byudvikling er en konsekvens af vækst, men skal også anvendes som et vækstfremmende parameter i kommunen. Horsens Kommune ønsker at sætte fokus på byudviklingens muligheder og konsekvenser gennem helhedsorienteret planlægning.

Detailhandelsstruktur

Lokalplanområdet ligger indenfor Brædstrup bymidte.

Værdifuldt kulturmiljø

Lokalplanområdet ligger indenfor det i kommuneplan 2017 udpegede værdifulde kulturmiljø ligesom det meste af Brædstrup by. Brædstrup landsby udviklede sig  efter jernbanens åbning 1899 kraftigt til hurtigt at vokse til stationsby størrelse, hvor den nord-sydgående bygade Bredgade / Søndergade fortsat  fungerer som byens hovedgade fuld af kommercielle funktioner.

Nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og større terrænændringer inden for et udpeget kulturmiljø kan kun ske under hensyntagen til, at sammenhængen mellem de kulturhistoriske elementer ikke forringes væsentlig eller går tabt.

Klima og Miljø

Støjbelastet areal

Dele af området ligger indenfor et støjbelastet areal grundet b.la. vejtrafikstøj fra Nørregade. Indenfor de støjbelastede arealer kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en bebyggelse, der er trukket tilbage fra Søndergade med fælles friarealer væk fra vejen så acceptable støjforhold sikres.

Rammer

Der er ikke overensstemmelse med rammebestemmelserne i Horsens Kommuneplan 2017. Området ligger i kommuneplanramme 20BE05, hvor anvendelsen er fastlagt til kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere, samt boligformål, etageboliger, åben-lav boliger og tæt-lav boliger. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. De bebyggelsesregulerende bestemmelser i den eksisterende ramme er ikke i overensstemmelse med det projekt, der ønskes udviklet indenfor området og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 2017-14.

Link til kommuneplantillæg 2017-14 her.