Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje. Dog ligger lokalplanområdet i en del af Brædstrup, hvorom der den 1. januar 1968 var væsentlig lovlig bebyggelse. Lokalplanområdet er derfor ikke omfattet af forbudsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 om skovbyggelinjer, jf. pkt. 7.4.2 i vejledningen til naturbeskyttelsesloven.

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Arkæologi

Horsens Museum har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet (matr. nre. 1 gxc og 5 hf) og vurderer, at der er en lille risiko for, at der ved anlægsarbejdet vil blive påtruffet væsentlige arkæologiske fortidsminder.

Nyere tid

Ingen bemærkninger.

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje (Vejloven) kapitel 6, henholdsvis Lov om private fællesveje kapitel 8, § 27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier, som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselslovens § 100.

Udbygning af boligområdet vurderes ikke at medføre et ændret uheldsbillede.

Det skal sikres at oversigtsforholdene ved udkørsel fra ejendommen er tilgodeset i h.t. vejreglerne.

Vejanlægget indenfor lokalplanområdet skal udformes under iagttagelse af de hastighedsbegrænsninger der ønskes fastlagt, sandsynligvis meget lav hastighed (10 – 20 km/t). Det kan eksempelvis gøres ved etablering af hastighedsdæmpende tiltag.

Fodgængere til/fra Søndergade og Bredesvej skal sikres ved etablering af fortov langs minimum den ene vejside.I krydsningspunkter hvor de svage trafikanter skal krydse arealer på ejendommen hvor der foregår kørsel til/fra parkeringsområdet skal krydsningspunktet trafiksikres.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.