Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget er en udvidelse af lokalplan 240 med 3.7 ha. For at kunne realisere den resterende del af området i lokalplan 240, har det vist sig at der er et behov for at ændre områdeinddelingen og inddrage ekstra areal til byzone.

Der fastlægges en facadelinje langs Vejlevej og den planlagte forlængelse af Vestvejen. Arealet mellem vej og facadelinje udlægges med græs og beplantes med spredte grupper af træer. Målet er at skabe velordnede og attraktive rammer for virksomhederne. Der fastlægges derfor retningslinjer for udlæg og beplantning af parkeringsarealerne og veje.

Bygningerne skal i deres hovedform være kubiske, eventuelt med svagt skrånende eller buede tag- og facadeflader. Mindre bygningsdele, f.eks. glastage, indgangspartier e.l. kan have andre former.
Bygningerne skal fremstå moderne og æstetisk tidssvarende med moderne detaljering og et moderne formsprog.
De enkelte bygninger skal fremstå med ét primært byggemateriale for at skabe ro i det arkitektoniske udtryk. Der tilstræbes ligeledes en harmonisk materiale- og farveholdning i områdets bebyggelse.

I forbindelse med byggesagsbehandling kan der fastlægges et niveauplan for den enkelte grund

Området skal som helhed fremstå som en åben parkbebyggelse uden markante terrænreguleringer.
Det ønskes at videreføre den regulering af bebyggelsens ydre fremtoning, omgivelse og skiltning, som findes i lokalplan 150-2013 for Horsens.

Skilte, reklamer, flagstænger og lign, må opsættes efter retningslinjerne i lokalplan 150-2013