Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering.

Horsens Kommune har foretaget en indledende screening af området og vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering.

Horsens Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på, at udnyttelsen af lokalplanområdet forventes at være den samme som forudsat i den tidligere lokalplan 240.

Udnyttelse af arealet til blandet kontor-, butikker, lager- og let fremstillingsvirksomhed samt værkstedsfaciliteter vurderes ikke i nævneværdig grad at påvirke miljøet, mere end traditionel landbrugsdrift.

Der vil ikke blive tilladt udledninger af andet end sanitært spildevand og det til separeret kloakerings system.

Den del af lokalplanområdet der ligger nord for Vestvejens forlængelse støder op til et område, der i kommuneplanen er udlagt til Økologisk Forbindelse.

Lokalplan delområde 3 begrønnes og bruges til regnvandsbassin og kan således indgå i en fremtidig grøn forbindelse.

Afgørelsen herom er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3