Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen omfatter arealer af kommuneplanrammerne 02.E.26, 02.E.30 og 02.E.33.

02.E.26 fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål: Industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed.

02.E.30 fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål: Lettere industri og håndværkvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed.

02:E.33 fastlægger områdets anvendelse til erhvervsvirksomhed: Industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed med mulighed for enkelte boliger til bestyrer, portner eller lignende.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende rammer og retningslinjer og derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 15 sideløbende med lokalplanen.

Der er afholdt foroffentlighed, i perioden 27 maj 2015, til 12 juni 2015. Der kom ingen indsigelser eller bemærkninger i hørings perioden.

Bevaringsværdig bygninger

På matrikel 34b Oens by, Ølsted, ligger en ejendom fra 1890 med bevarings værdi 4, som er udpeget i kommuneplanen. Der kan gives nedrivningstilladelse til ejendommen.

Natur

Delområde 3 udlægges til grønt område langs Torsted skelgrøft, hvor der tilstræbes et grønt, frodigt udtryk med høje træer. I området er der etableret et regnvandsbassin, udformet som en ”naturlig sø” uden indhegning. Området sydvest for Ørnstrupvej afvandes naturlig til Melbækken mod syd. Den nordlige del af lokalplanområdet vil afvandes til Torsted skelgrøft, som desuden tilføres vand fra den sydlige del af Torsted. Både Torsted skelgrøft og Melbækken løber ud i Hatting bæk for at ende i Bygholm Sø.

Området 3 er i kommuneplanen udlagt til Økologisk Forbindelse, og skal så vidt muligt friholdes for aktiviteter og anlæg, der forringer muligheden for mere sammenhængende natur.

Området 3 kan ved anlægning af natursti/cykelsti indgå som en del af en rekreativ forbindelseslinie mellem boligområder og naturområder i den sydlige del af Kommunen.