Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af den eksisterende bebyggelse og opførelse af en ny etageboligbebyggelse indeholdende ca. 90 lejligheder og en dagligvarebutik på 1000 m2.

Lokalplanen fastlægger at nybyggeriet kan opføres som 4 punkthuse, heraf 3 bygninger i 6 etager og en med 5 etager. De to sydligste punkthuse (bygning A og B) er sammenbygget i stueetagen, hvor der er mulighed for en 1000 m2 stor dagligvarebutik. Under de 2 nordligste punkthuse (bygning C og D) anlægges et delvist nedsænket p-anlæg. Ovenpå denne etableres et opholdsareal med beplantning og opholdsmuligheder. Punkthuset nærmest kirken må max. opføres i 5 etager og tilbagetrukket, så kirkens synlighed optimeres.

Den øverste etage på de 6-etagers punkthuse udføres med en tilbagetrækning fra Sønderbrogade og danner derved en veltilpasset afslutning af bygningerne opefter.

Disponeringen med en åben punkthusbebyggelse tager udgangspunkt i det bebyggelsesprincip der gælder for byggeriet langs hele nordvest-siden af Sønderbrogade og skaber på denne måde en åbenhed, der sikrer visuel kontakt til og fra Sønderbrogade for de bagvedliggende boligblokke.

Nybyggeriet udføres med et farve- og materialevalg, der harmonerer med den omgivende bebyggelse, der har tegl som det dominerende facademateriale.

Der etableres 2 ind- og udkørsler placeret på hver side af dagligvarebutikken. Der er nedkørsel til p-kælderen fra parkeringsområdet.

Dagligvarebutikken har indgang fra en lille forplads.

Vareindlevering til butikken sker i nordvestfacaden til en varegård integreret i bygningen.

Over parkeringskælderen på et hævet plateau etableres et fælles grønt opholdsareal med adgang fra en bred trappe og rampe fra Sønderbrogade.

Cykel- og affaldsrum er delvist integreret i bygningerne og delvist placeret i skure på terræn.

Nedlæggelse af vejareal og offentlige p-pladser

En del af området (parkeringspladsen) er i dag udlagt til offentligt vejareal. For at realisere lokalplanens byggemuligheder skal dette vejareal nedlægges gennem en selvstændig procedure.

Desuden betyder den nødvendige omlægning af Sønderbrogade, at kanstensparkering på østsiden af Sønderbrogade nedlægges.

Beliggenhedsplan

Perspektiv af nybyggeri set mod syd