Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Formålet med lokalplanen er

- at fastlægge rammerne for områdets anvendelse til centerformål, herunder bl. a. boliger, liberale erhverv og detailhandel,
- at fastlægge bestemmelser om omfang og principper for placering og udformning af ny bebyggelse og
- at fastlægge bestemmelser om indretning og udformning af ubebyggede arealer, herunder arealer til parkering, ophold og trafikal adgang.
 

Redegørelse

Formålet afspejler et ønske om en omdannelse og forskønnelse af denne del af den gamle indfaldsvej Sønderbrogade. Dette er i tråd med kommunens generelle ønske om at fortætte de centrale byområder med boliger og anden bebyggelse, der naturligt hører hjemme i den tætte by.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilagene og omfatter matr. nre. 35ø, 35ab, 35at, 803e og del af 7000c, alle Horsens Markjorder, samt alle matrikler der efter den 30. juni 2015 udstykkes herfra.

2.2 Området ligger i byzone.

3.1 Området er i sin helhed udlagt til centerformål, idet området f. eks. må anvendes til boliger, detailhandel, liberale erhverv og offentlig og privat service.

3.2 Der må ikke indrettes boliger i stueetagen i bygning A og B (se kortbilag 3).

3.3 Indenfor området kan opføres mindre bygninger/skure til affald, cykler, diverse teknik m. m.

3.4 Indenfor lokalplanområdet må der placeres virksomheder i virksomhedsklasse 1 og 2.

Redegørelse

De brede anvendelsesbestemmelser afspejler, at området er en del af Horsens centrale byområde, og beliggende indenfor afgrænsningen af bydelscenter Sønderbrogade.
Området ligger op til en befærdet indfaldsvej, hvilket betyder at boligerne og de tilhørende opholdsarealer skal indrettes, så støjgenerne minimeres mest muligt.
Virksomhedsklasserne 1 og 2 er virksomheder der har en ringe miljømæssig belastning af omgivelserne.

Ingen bestemmelser.

5.1 Området vejbetjenes fra Sønderbrogade.

5.2 Eksisterende ind- og udkørsler nedlægges og der kan indrettes 2 overkørsler til området som vist på kortbilag nr. 3, idet der samtidig gennemføres ændring af Sønderbrogade, således at der etableres venstre- og højresvingsspor for trafikbetjening af den nordligste overkørsel. Ved den sydligste overkørsel forbydes venstresving fra Sønderbrogade.

5.3 Cykelsti og fortov omlægges i forbindelse med etablering af svingspor og eksisterende busstoppested incl. læskærm flyttes som vist på kortbilag nr. 3.

5.4 Ved overkørslerne skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jfv.gældende vejregler.

5.5 Varetilkørsel og anden kørsel med lastbiler skal indrettes, så bakning kan undgås.

5.6 Der kan etableres fodgængeradgang fra nabobebyggelsen mod vest.

Redegørelse

Bakkende lastbiller øger risikoen for ulykker, og dette kan undgås, da lokalplanområdets indretning gør det naturligt at anvende en overkørsel ind i området og den anden overkørsel ud fra området.

6.1 Parkeringsarealet udlægges og indrettes som vist på bilag 3 og bilag 4. Dels som parkering på terræn og dels som parkering i overbygget konstruktion.

6.2 Der anlægges 0,7 bilplads pr. bolig, 1 bilplads pr. 50 m2 butik og 1 bilplads pr. 50 m2 til andre formål.
Parkeringsbehovet kan i begrænset omfang dækkes af p-pladser umiddelbart udenfor området. Brugsretten hertil skal sikres ved tinglysning på ejendommen.

6.3 Der anlægges i alt 4 handicap-p-pladser, heraf 2 i overbygget konstruktion.

6.4 Der etableres min. 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m2 etageareal. Cykelparkering til boliger skal være overdækket.

Redegørelse

Kravet til parkering er reduceret i forhold til kommunens vejledende p-normer, fra 1 p-plads pr. bolig til 0,7 p-plads og fra 1 p-plads pr. 25 m2 butik til 1 p-plads pr. 50 m2 butik, hvilket skyldes, at dette erfaringsmæssigt er tilstrækkeligt ved boliger med denne centrale beliggenhed. Andelen af husstande med bil er mindre end ved mere decentrale beliggenheder og butiksbesøg foregår ofte til fods eller på cykel.
Muligheden for at dække parkeringsbehovet udenfor lokalplanområdet har til formål at sikre plads til andet end biler, herunder træplantning og en mindre torvedannelse foran butikken.

7.1 Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S´ spildevandssystem, efter Horsens Vands anvisninger.

7.2 Området separatkloakeres. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

7.3 Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

7.4 Området skal forsynes med vand fra Horsens Vand A/S.

7.5 Belysning skal være max. 3 m høje parklamper.

8.1 Ny bebyggelse, herunder p-anlæg i konstruktion, placeres i princippet som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold.

8.2 Mindre bygninger/skure til affald, cykler, diverse teknik m. m. kan opføres udenfor de viste byggefelter.

8.3 Det samlede bruttoetageareal til butikker må ikke overstige 1500 m2.

8.4 Der kan indrettes een dagligvarebutik på max. 1000 m2.

8.5 Der kan indrettes een udvalgsvarebutik på max. 500 m2.

8.6 Bebyggelsen må opføres i max. 6 etager (bygning A, B og C), og max. 5 etager nærmest Sønderbro Kirke (bygning D), som angivet på snit-tegninger under "skitser".

8.7 Dækket over "p-kælder" anlægges max. 1,2 m over terræn.

8.8 Der skal etableres niveaufri adgang til boligerne, herunder rampe eller udvendig lift til adgangsdækket
over "p-kælder".

8.9 Da der bygges i skel mod kirkens areal, skal der tinglyses et byggeretligt skel på matr. nr. 35 ak, Horsens Markjorder.

8.10 Der skal sikres et tilpas lavt indendørs støjniveau (lydklasse C), i støjfølsomme opholds- og arbejdsrum.

Redegørelse

Byggefelterne er fastlagt ud fra ønsket om at skabe åbenhed i bebyggelsen og af hensyn til Sønderbro Kirkes synlighed.
En kælder medregnes som etage hvis den anlægges mere end 1,2 m over terræn.
Bygningsreglementet, indeholder bestemmelser om, at bygninger skal planlægges, udføres og indrettes så brugeren sikres tilfredsstillende lydforhold.

9.1 Ny bebyggelse skal i princippet fremtræde som vist på kortbilagene og under "skitser".

9.2 Bebyggelsen udformes med et farve- og materialevalg, der harmonerer med den øvrige bebyggelse i området. Tegl skal indgå som det dominerende facademateriale som blank murværk eller pudset overflade og kan kombineres med zink, træ og/eller facadeplader samt pudset eller malet beton.

9.3 Mindst 25 % af butiksfacaden mod Sønderbrogade skal være klart glas, der muliggør kig ind i og ud fra butikken.

9.4 Taget over butikken skal begrønnes med beplantning, eksempelvis med sedum.

9.5 Køle- og ventilationsanlæg skal bygningsintegreres, og ventilationshætter og lign. skal udformes så de ikke virker skæmmende. Anlæggene kan placeres på tag og skal placeres centreret på dette.

9.6 Skiltning skal være enkel og diskret og udformningen er reguleret nærmere i Lokalplan 150.

9.7 Affaldscontainere skal indpasses diskret i området.

Redegørelse

Det vurderes, at tegl som et dominerende materialevalg til facader betyder at bebyggelsen, også over tid, bevarer et kvalitetsbetonet udtryk.
Med denne placering i byen er det vigtigt, at dele af butikkens facade mod vejen består af klart glas, så den på denne måde er åben og bidrager til bylivet.
Taget over butikken skal begrønnes af hensyn til udsigten fra boligerne.

10.1 De ubebyggede arealer disponeres i princippet som vist på Kortbilag 4 - Illustrationsplan.

10.2 Opholdsarealer etableres dels som altaner til hver bolig og sels som en pladsdannelse ovenpå den overbyggede konstruktion, som angivet på kortbilag 3 og illustrationsplanen, kortbilag 4. Altaner og øvrige opholdsarealer skal afskærmes så trafikstøjen mindskes.

10.3 Der skal etableres niveaufri adgang til indgangene i bygning C og D.

10.4 Ved butiksindgangen skal der reserveres plads til indkøbsvogne, cykler, vareudstilling m.v.

10.5 Området skal ved træplantning gives et grønt præg. Der skal plantes min. 10 store træer (min. str. 18-20) spredt i bebyggelsen, heraf 4-5 træer mod Sønderbrogade. Plantebede skal have en størrelse på min. 2 x 2 m. Træart kan være spidsløn, sukkerløn, lind, tyrkisk hassel eller frynseeg.

10.6 Evt. hegn mod naboer skal være klippet hæk.

10.7 Belysning af lokalplanområdets udenomarealer udføres med maks. 3 meter høje parklamper med diffust lys og en ikkeblændende lyskilde. Belysning må ikke være til gene for de omkringboende eller trafikanter.

10.8 Udendørs oplag er ikke tilladt.

10.9 Terrænreguleringer, må ikke overstige +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn.

Redegørelse

Der lægges vægt på, at de ubebyggede arealer får et ordentligt udseende, herunder at træerne og anden beplantning placeres og og kan udvikles, så området får et markant grønt præg.

11.1 Det er en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelsen, at parkeringsmulighederne er etableret som beskrevet i § 6.

Ingen bestemmelser.

Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutter:
Matr. nr. 35 ø, Horsens Markjorder:
Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. af 11.09.1959.
Dokument om eneret til levering af olie m.v. af 23.04.1979.
Matr. nr. 35 ab, Horsens Markjorder:
Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. af 11.09.1959.
Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. af 05.11.1959.
Dokument om fælles brandmur/gavl mv. af 05.11.1959.
Lejekontrakt med Horsens kommune af 03.01.1993.
Matr. nr. 35 at Horsens Markjorder:
Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. af 07.08.1954.
Dokument om fælles brandmur/gavl m.v. af 05.11.1959.
Matr. nr. 803 e, Horsens Markjorder
Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v. af 08.11.1937.

Ingen bestemmelser.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.