Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Området set fra nord

Baggrunden for lokalplanen

Kommunen har modtaget et forslag til nybyggeri på Sønderbrogade, på strækningen fra Sønderbrogade nr 34 til nr 44. Området huser i dag en 4-etages boligejendom (nr. 34), en offentlig p-plads, 2 3-etages boligejendomme med butikker i stueetagen (nr. 40 - 42) og en erhvervsejendom - tidligere biludlejning (nr. 44).

Det er tanken, at al bebyggelse i området nedrives og erstattes et nybyggeri bestående af 4 punkthuse med boliger og en dagligvarebutik på ca. 1000 m2.

Lokalplanens realisering forudsætter en omlægning af Sønderbrogade, der skal sikre en god afvikling af trafikken til og fra lokalplanområdet.

Formål

Lokalplanen har til formål

  • at fastlægge rammerne for områdets anvendelse til centerformål, herunder boliger, liberale erhverv og detailhandel,
  • at fastlægge bestemmelser om omfang, placering og udformning af ny bebyggelse og
  • at fastlægge bestemmelser om indretning og udformning af ubebyggede arealer, herunder arealer til parkering og ophold og trafikal adgang m.v.