Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedhensyn for afgørelsen lægger Horsens Kommune primært de trafikale forhold og de bebyggelsesmæssige forhold, sekundært de miljømæssige forhold.

Den forventede trafikstigning ved fuld udbygning af området på 250 ÅDT (Års Døgn Trafikanter) og den deraf afledte spidstimebelastning på 30 flere køretøjer til og fra området, vurderes ikke at give en væsentlig indvirkning på miljøet, idet trafikken på Sønderbrogade i dag er på 11.000 biler ÅDT (2011). Med områdets beliggenhed i byen og op til en indfaldsvej må en trafikmængde af denne størrelse påregnes. Samtidig vurderes det væsentligt, at området er centralt beliggende i forhold til handel, service og en god kollektiv infrastruktur, hvorfor bilejerskabet forventes at være under gennemsnittet for beboerne i de nye boliger.

Med den nye bebyggelse stiger bebyggelsens tæthed markant. Koncentreret bydannelse og god arealudnyttelse er en statslig interesse og i det aktuelle tilfælde tilvejebringes bedre boliger og udendørs opholdsarealer end tilfældet er med de eksisterende forhold. Samtidig trækkes ny bebyggelse længere væk fra Sønderbro Kirke og tilbage fra Sønderbrogade, hvorved indblikket på kirken forbedres.

Nye boliger i området vil blive lydisoleret i forhold til vejstøj. Ligeledes vil en eventuel jordforurening i området blive håndteret efter Miljøministeriets jordflytningsbekendtgørelse og Jordflytningsregulativ for Horsens Kommune.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.