Lokalplanens indhold

Lokalplanen indeholder bestemmelser for områdets anvendelse til bydelscenter, butiksformål, herunder dagligvarebutikker, butikker for udvalgsvarer, restaurant- /café-formål samt offentlig og privat service. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser, som regulerer størrelsen af bebyggelsen på matr.nr. 127 ø samt enkelte bestemmelser om udformning, placering og udseende af byggeriet. Endvidere fastsætter lokalplanen, hvordan udenomsarealerne herunder adgangsveje og parkering skal anvendes og udformes.