Eksisterende lokalplaner

Ved vedtagelse af den gældende lokalplan nr. 196, blev den daværende Byplanvedtægt nr. 2 for området ophævet. Den gældende lokalplan er opdelt i 2 delområder, A og B. Lokalplanen indeholder alene bestemmelser for det ene delområde, A. Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser for delområde B, fordi lokalplanen for delområde B alene havde til formål at ophæve den daværende Byplanvedtægt nr. 2. Gældende lokalplan for delområde A giver mulighed for byggeri af en dagligvarebutik på højst 900 m2.

Denne nærværende Lokalplan 2016-6 erstatter den gældende lokalplan (nr. 196) for den del der er omfattet af denne lokalplan.Lokalplanen ændrer primært områdets anvendelsesmuligheder og med kommuneplantillægget udvides rammen for etablering af detailhandel indenfor det udlagte bydelscenter.. Den nye lokalplan er ikke opdelt i delområder og lokalplanområdet begrænser sig til matriklerne 127 be og 127 ø svarende til "Bydelscenter, Nørrebrogade", udlagt i kommuneplan 2013.