Detailhandel

Området er i kommuneplan 2013´sretningslijer for detailhandel udlagt til bydelscenter og har en samlet arealramme på 2.000 m2. De maksimale butiksstørrelser er på 1.500 m2 for dagligvarer og 500 m2 for udvalgsvarer. Området er omfattet af kommuneplanramme HR.03.E.1, der udlægger det til bydelscenter med mulighed for etablering af erhvervsformål i form af service og forretningsvirksomhed samt håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed.

Bydelscentret er med til at forsyne hele den nordlige og nord-vestlige del af Horsens med dagligvarer. Da den ene af de to dagligvarebutikker i bydelscentret er lukket, vurderes det, at der skal foretages en planlægning, der kan være med til at sikre den lokale detailhandel. Derfor vurderes det, at der skal åbnes mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik med en tilsvarende størrelses, eller udvalgsvarebutikker til områdets lokale forsyning i bydelscentret.På den baggrund vurderes det, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2013, der øger arealrammen i bydelscentret fra 2.000 m2 til 2.500 m2, så bydelscentret får mulighed for en revitalisering, der kan være med til at forbedre de lokale indkøbsmuligheder i Horsens nord-vest og nord. De maksimale butiksstørrelser på 1.500 m2 for dagligvarer og 500 m2 for udvalgsvarer fastholdes. Samtidig ændres kommuneplanrammen til bydelscenter, butiksformål, herunder dagligvarebutikker, butikker for udvalgsvarer, restaurant- og café-formål, offentlig og privat service samt liberale erhverv.

Det vurderes, at den ændrede anvendelse ikke vil påvirke de omkringliggende boliger negativt, idet området allerede fungerer som bydelscenter med detailhandelsfunktioner. Trafikken vil derfor være uændret, ligesom butikker og virksomheder inden for området vil være pålagt at overholde grænseværdierne for støj.

De ændrede anvendelsesmuligheder og beskedne udvidelsesmuligheder som lokalplanen afstedkommer vurderes ikke at påvirke bymiljøet væsentligt. Der er sålkedes i lokalplanen optaget bestemmelser om bebyggelsens størrelse og udseende, samt bestemmelser om, at beplantningen skal bevares, så det grønne præg fastholdes.