Miljøscreening

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

 

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

Visuel indflydelse i forbindelse med eventuel tilbygning og udvidelse af anvendelsesmulighederne.
Trafikale forhold i forbindelse med eventuel tilbygning og udvidelse af anvendelsemulighederne.
Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre rammebestemmelserne fra erhvervsområde til centerformål, så der skabes et korrekt plangrundlag for udarbejdelse af lokalplanen.

Lokalplanens primære formål er at ændre anvendelsen af området fra alene dagligvarebutik til også at rumme andre butiksformer som udvalgsvarebutikker. Derudover sikrer lokalplanen, at der kan etableres andre former for erhverv som restaurant / café eller administrationsformål – kontorer til offentlig og privat service. Endvidere skabes der mulighed for en begrænset udvidelse af en del af det eksisterende byggeri.

Foranstående vurderes ikke at medføre nævneværdige visuelle forandringer for omgivelserne.

Der er i lokalplanen optaget bestemmelser om, at lokalplanområdet skal trafikbetjenes af de bestående ind- og udkørsler. Dette, sammenholdt med udvidelsen af anvendelsmulighederne, vurderes ikke at give anledning til at trafikmængden ændres væsentligt.

Horsens Kommune har på baggrund af ovenstående samlet vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.