Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Horsens by. Området består af matr.nr. 127 be og 127 ø Horsens bygrunde og afgrænses mod nord og øst af henholdsvis Priorsløkkevej og Nørrebrogade. Mod vest støder lokalplanområdet op til et ældre boligområde (Axel Sørensens Vej og Trappevejen). Området falder kraftigt fra syd mod nord. Lokalplanområdets nordligste del af matr.nr. 127 ø er i dag ubebygget og fremstår som grønt areal med få store træer. Mod Øst (Nørrebrogade) er der lav hæk- /buskbeplantning og i forbindelse hermed er der plantet en række træer. Den sydlige del af ejendommen er befæstet og er anlagt som adgangsvej og parkering for ejendommen. Lokalplanområdets sydligste del, matr.nr. 127 be, er bebygget med dagligvarebutikken Rema1000 og med befæstet adgangs- og parkeringsareal rundt om bygningen. Ejendommen er, i lighed med naboejendommen, i alle skel fint afgrænset af eksisterende busk- / hækbeplantning samt enkeltstående træer. Adgang til ejendommene sker fra henholdsvis Hede Nielsens Vej og Nørrebrogade.

 

Eksisterende bebyggelse set fra syd mod nord (facade mod Nørrebrogade)

 

Lokalplanområdet set fra nord mod syd

 

Luftfoto af eksisterende forhold med lokalplanafgrænsning. Nørrebrogade løber parallelt med og øst for området