Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Ejeren af matr.nr. 127 ø, Horsens bygrunde - Priorsløkkevej 1, 8700, Horsens ønsker at udvide anvendelsesmuligheden for hvad der kan etableres på ejendommen. Grunden, som tidligere lagde adresse til en 900 m2 dagligvarebutik - ALDI er omfattet af gældende lokalplan nr. 196 og udgjorde lokalplanens delområde A. Anvendelsen er meget specifikt fastlagt til butiksformål - dagligvarebutik til områdets daglige forsyning på max 900 m2 bruttoetageareal.

Naboejendommen matr.nr. 127 be, Horsens bygrunde - Hede Nielsens Vej 2, Horsens rummer i dag en dagligvarebutik - Rema 1000.

Formål

Lokalplanen omhandler "Bydelscenter Nørrebrogade", og består altså af de 2 ejendomme - matr.nre. 127 be og 127 ø Horsens Bygrunde. Lokalplanen udarbejdes som nævnt på baggrund af en henvendelse fra ejeren af matr..nr. 127 ø - tildligere ALDI, der ønsker at anvendelsesmulighederne for ejendommen udvides samt mulighed for tilbygning til den eksisterende bygning. Bydelscenteret er omfattet af rammeområde HR.03.E.1 i kommuneplan 2013. Anvendelsen er fastlagt til erhvervsformål, service og forretningsvirksomhed, håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed. I forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan er det derfor nødvendigt, at der samtidig bliver udarbejdet kommuneplantillæg, som ændrer rammens anvendelse til bydelscenter, butiksformål, herunder dagligvarebutikker, butikker for udvalgsvarer, restaurant- /café-formål samt offentlig og privat service.

Formålet med lokalplanen er primært at udvide anvendelsesmulighederne for ejendommen matr.nr. 127 ø, samt give mulighed for en udvidelse af den eksisterende bygning på denne ejendom. Naboejendommen matr.nr. 127 be får samme anvendelses og udvidelsesmuligheder. Derudover ophæves den eksisterende lokalplan for den del, der er omfattet af denne nærværende lokalplan.