Lokalplanens indhold

Bebyggelsen

Bebyggelsen skal følge principperne, der er vist på illustrationsplanen.

  • Området inddels i flere delområder med forskellig anvendelse til enten tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse samt grønne fællesarealer.
  • I lokalplanområdets nordligste del ligger den tidligere bevaringsværdige præstegård for Tyrsted kirke med tilhørende parklignende have. Dette delområde i sig selv skal sikre bevarelse af præstegården samt mulighed for opførelse af åben-lav boliger i præstegårdshaven.
  • Gennem hele området anlægges en sti, der skaber forbindelse mellem Tyrstedhøj (Kornblomsten og Bakkestjernen) og "Præstegårdshaven" (Nordrevej).

Terrænreguleringer skal begrænses til det nødvendige og kan foretages så der skabes gode adgangsforhold og opholdsarealer for den enkelte bolig, men ikke, så de påvirker naboer og vej. Hvis to naboer bliver enige om, at det for dem er mest hensigtsmæssigt at regulere nærmere skel end 1 meter, kan de aftale dette indbyrdes. Der må som udgangspunkt ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn. Terrænregulering på de enkelte grunde afklares i forbindelse ved byggesagsbehandlingen i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Tage må ikke beklædes med glaserede tagsten eller have andre overflader, der virker reflekterende.

Ubebyggede arealer og beplantning

Det er intentionen med området, at det kommer til at fremstå grønt og frodigt.

I bebyggelsen udlægges et bredt gaderum. Kørebanen vil være ret smal og sidearealerne, der bliver ret brede, anlægges med græs og opstammede træer samt eventuelt grupper af buske, og kan anvendes til fælles ophold. Opholdspladser kan belægges med fliser. der kan opsættes legeredskaber, anlægges bålplads mv.

De fælles grønne arealer udenfor boliggrupperne må ikke komme til at ligne fine, klippede græsplæner, men skal have karakter af naturområder. De tilsås med naturgræs, der slås højst én gang årligt for at fremelske flora med vilde blomster. I arealerne langs Tyrsted Høj og mod øst kan plantes hjemmehørende, løvfældende arter af træer og buske, som eg, tjørn, slåen, vildæble mv.

Regnvand ledes til regnvandsbassiner (forsinkelsesbassiner) på fællesarealet som vist på illustrationsplanen. Bassinerne anlægges som naturlignende vandhuller med permanent vandspejl og en dybde på mindst 1 meter. Brinkerne anlægges med hældning på mindst 1:5. De tilsås med naturgræs, der slås 1-2 gange årligt. På nord- og østsiden af bassinerne kan plantes nogle få grupper af lignende træer og buske som på fællesarealerne. Grunden til, at der ikke plantes på syd- og vestsiden af bassinet er, at der på denne måde skabes bedre naturforhold, og dermed en bedre selvrensning af vandet i bassinet. Der skal sikres vejadgang til bassinerne af hensyn til drift og vedligeholdelse af disse.

I fællesarealerne anlægges stier, som forbinder de enkelte boligområder, men som også skaber nemme forbindelser mellem de enkelte boliggrupper og fællearealerne. Der kan endvidere etableres boldbaner / legepladser i fællesarealerne.

Illustrationsplan