Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Omkring Boller skov er der en 300 meter skovbyggelinje. Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område. Skovbyggelinjens formål er at sikre skovens landskabelige værdier. Skovbyggelinjen måles 300 meter fra skovbrynet, og indenfor denne afstand er der forbud mod at bygge. Naturstyrelsen kan ophæve / reducere skovbyggelinjen, mens kommunen kan dispensere fra linjen. Skovbyggelinjen omkring Boller skov omfatter lokalplanområdets østligste del.

Skovbyggelinjen vil blive søgt ophævet ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

Kirkebyggelinje

Lokalplanområdets vestligste del ligger indenfor kirkebeskyttelseslinjen for Tyrsted Kirke. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 19 må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

Lokalplanområdet vil blive en del af en ny afgrænsning af Horsens mod det åbne landskab, som vil tegne sig på den højderyg, der afgrænser Horsens mod syd, og hvor Tyrsted Kirke ligger. Området ligger lidt lavere end kirken, der ligger på en lille høj. Kirken vil således bevare sin dominans i landskabet, hvilket yderligere er sikret ved, at bebyggelsen indenfor lokalplanområdet for Kornblomsten (Lokalplan 2015-9) ikke opføres højere end 7,5 meter over terræn, og at den trækkes lidt tilbage fra vejen.Perspektivisk vil bebyggelsen således synes mindre, når man ser området fra syd fra Bjerrevej og Kirkevej.

I den foregående lokalplan 2015-9 er endvidere indarbejdet en byggelinje langs Kirkevej og Klokkedalsvej, som sammen med begrænsninger på beplantningen indenfor dette areal sikrer det fortsatte indkik til kirken.

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje kapitel 6 og Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselsovens § 100. Før vejprojektet er godkendt kan der ikke udstedes byggetilladelse.

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på en del af lokalplanområdet, matr.nre. 6 ap, 4 x og 4 z Tyrsted by, Tyrsted. Landbrugspligten forudsættes ophævet, jf. § 6 i Lov om landbrugsejendomme 616 af 01/06 2010 som udmøntet i Bek. 305 af 26/03 2010 om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme.

Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Ca. 200 meter syd for lokalplanområdet ligger der i dag en stor malkekvægsbesætning, der har tilladelse til 156 årskøer med opdræt pt. svarende til 286 DE. Der er tre gyllebeholder og store ensilagesiloer, men ingen møddingsplads. Der kan ligge en enkelt markstak i foråret til hurtig udspredning. Gården vil kunne påvirke området med lugt.

Lokalplanen kan påvirke gårdens mulighed for produktionsudvidelse, men den konkrete indretning og placering kan evt. give mulighed for øget produktion.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om planlagte aktiviteter kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om aktiviteterne kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 7,5 km nordøst for lokalplanområdet. Klokkedal Å løber til Horsens Fjord. Der er fundet flere bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE – herunder flere flagermusearter, odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø og markfirben.

Vurdering

Horsens Kommune vurderer, at de planlagte ændringer ikke har en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter, Natura 2000-området er udpeget for. Forholdene vil heller ikke have en skadelig virkning på yngle- eller rasteområder for bilag IV arter i området.