Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen:

1.1 At overføre området til byzone og fastlægge anvendelsen til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav boligbyggeri.

1.2 At sikre at den eksisterende bevaringsværdige præstegård anvendes til en eller flere boliger og at bygningens oprindelige udseende så vidt muligt bevares.

1.3 At sikre at en del af den gamle præstegårdshave bevares, så der skabes åbenhed omkring præstegården og i bebyggelsen som helhed og i respekt for de udpegede bevaringsværdige træer .

1.4 At udstikke retningslinier for bebyggelsens og fællersarealernes udformning.

1.5 At sikre en stiforbindelse mellem Tyrsted Høj og Klokkedalsvej.

1.6 At fastlægge maksimal befæstigelsesgrader for ubebyggede arealer for at varetage klimahensyn.

Redegørelse

Præstegården, som er bevaringsværdig (SAVE* vurdering klasse 3) skal i videst muligt omfang bevare sit oprindelige udseende ved ombygning, renovering og vedligeholdelse. Ombygninger og renoveringer skal ske med respekt for detaljerne i bygningen.
Ved byggearbejder vedrørende præstegården anbefales det at tage forudgående kontakt til Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Byggesag eller Plan og By selvom arbejdet ikke kræver forudgående ansøgning og tilladelse efter byggeloven.
*SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" = Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet.

2.1 Området ligger i landzone og omfatter matriklerne 6 ap, 6 ar, 4 x, 4 z, 1 y og del af 1 a Tyrsted by, Tyrsted samt alle matrikler, der udstykkes herfra. Området overføres til byzone ved vedtagelse af denne lokalplan.

Delområder 1, 2, 3 og 4

For delområde 1 gælder

3.1.1 Området skal anvendes til boligformål som åben-lav eller tæt-lav.

3.1.2 Den eksisterende præstegård skal anvendes til boligformål indrettet til én eller flere boliger.

3.1.3 I præstegårdshaven kan der opføres højst 10 åben-lav boliger som vist på illustrationsplanen.

3.1.4 Såfremt præstegårdshaven anvendes til tæt-lav boliger kan der opføres højst 20 boliger.

For delområde 2 gælder

3.2.1 Området skal anvendes til boligformål som tæt-lav.

For delområde 3 gælder

3.3.1 Området skal anvendes til boligformål som åben-lav.

Redegørelse

Delområde I
For at sikre bevarelse af en del af den gamle præstegårdshaves beplantning samt for at skabe åbenhed omkring præstegården og i bebyggelsen som helhed er det bestemt, at der højst kan opføres / udstykkes højst 10 åben-lav boliger eller 20 tæt-lav boliger i delområdet. Der henvises til at formålsbestemmelsen i § 1 om åbenhed omkring præstegården og i bebyggelsen som helhed tilgodeses.
Delområde II
For at sikre Horsens kommunes intentioner om et tilbud af et bredt udvalg af boligformer i kommunen, er det bestemt, at en del af lokalplanområdet
skal
anvendes til tæt-lav boliger.
Delområde IV
Den øgede tilldening af regnvand fra lokalplanområdet til den eksisterende regnvandsledning ved Søndrevej, vil belaste det eksisterende system og kan forårsage oversvømmelser ved Esvej. Regnvandet i området skal derfor forsinkes for at undgå / minimere oversvømmelser nedstrøms i regnvandssystemet.
Forslaget til omfartsvejen, jf. Kommuneplan 2013, syd om Horsens by (Vestvejen / Bjerrevej / Bollervej) er på tidspunktet for udarbejdelse af nærværende lokalplan ikke aktuelt for strækningen Bjerrevej / Bollervej. Udviklingen af blandt andet Horsens havn kan dog afstedkomme, at omfartsvejen igen kan blive aktuel, hvorfor en eventuel støjvold mellem omfartsvejen og lokalplanområdet (Tyrstedhøj etape III) ville skulle placeres i delområde IV.

Delområder I og II

For delområde 1 gælder

4.1.1 Der kan udstykkes højst 10 grunde til åben-lav boliger.

4.1.2 Der kan udstykkes højst 20 grunde til tæt-lav boliger.

4.1.3 Maksimum grundstørrelse for tæt-lav er 400 m2.

For delområde 2 gælder

4.2.1 Maksimum grundstørrelse er 700 m2.

Redegørelse

Delområde I
Det er vigtigt at en del af den gamle præstegårdshave bevares og at der skabes en vis åbenhed i bebyggelsen samt at præstegården kommer til at ligge fri af den ny bebyggelse. Såfremt der opføres tæt-lav boliger henvises til "Redegørelse - Anvendelse" i § 3, delområde I.
Delområde II
Det skal sikres at en del af lokalplanområdet bliver tæt-lav boligbyggeri.

5.1 Lokalplanområdets vestligste 2 delområder skal vejbetjenes fra Tyrsted Høj, der har tilslutning til Kirkevej.

5.2 Lokalplanområdets østligste 3 delområder skal vejbetjenes fra ny adgangsvej (Præstegårdshaven), som bliver tilsluttet Nordrevej, cirka 110 meter øst for Skovbrynets tilslutning til Nordrevej. Undtaget herfra er Præstegården (Nordrevej 60), der fortsat skal vejbetjenes ad eksisterende "alle", der har vejtilslutning til Nordrevej.

5.3 Veje og stier anlægges som private fællesveje/-stier.

5.4 På illustrationsplanen er vist de arealer, der skal udlægges til vej- og stianlæg.

5.5 Der må ikke være direkte vejadgang fra de tilgrænsende grunde / parceller til stamvejene; Tyrsted Høj og "Præstegårdshaven" (ny stamvej tilsluttet Nordrevej).

5.6 Vej- og stiprojektet skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn samt redegøre for eventuelle terrænreguleringer (skråningsanlæg langs veje og stier) på tilstødende grunde uden for vejudlæggene. (Der henvises til vejledningen terrænreguleringer udarbejdet af Teknik og Miljø).

5.7 Ved vejtilslutningen af boligvejene til stamvejene samt ved den nye stamvej, Præstegårdshavens tilslutning til Nordrevej, skal oversigtsarealerne, jf. gældende vejregler sikres. Inden for oversigtsarealerne i kryds må der således ikke være hække, rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter over vejniveau.

5.8 Stamvejen Tyrsted Høj udlægges som en videreførelse af den allerede anlagte del af vejen. Vejen udlægges således i en samlet bredde på mindst 12 meter, hvoraf mindst 5,5, meter er kørebaneareal. Der anlægges fortov i den ene vejside i en bredde på mindst 2 meter. Det resterende vejudlæg anlægges som græsrabatter. Tyrsted Høj udlægges til lav hastighed (30-40 km/t).

5.9 Den ny stamvej "Præstegårdshaven" udlægges som stamvejen Tyrsted Høj.

5.10 Boligvejene, som tilsluttes stamvejene udlægges i princippet som vist på illustrationsplanen og i en samlet bredde på 10-18 meter, hvoraf 5,0 meter er kørebaneareal. Det resterende vejudlæg anlægges som græsrabatter. Boligvejene udlægges til lav hastighed (30-40 km/t).

5.11 Der kan etableres én overkørsel pr. parcelhusgrund, som maksimalt må være 4 meter bred ved skel ved enkelt carporte/garage, og maksimalt 6 meter bred ved skel ved dobbelt carport carport/garage. Der kan endvidere etableres en forgængeradgang til fordør/postkasse og lignende, der er maksimalt 2 meter bred. Fodgængeradgang og overkørsel skal være indbyrdes adskilt med en minimumsafstand på 3 meter.Overkørsler og tilkørslen til den enkelte ejendom skal, hvis dagrenovationen ønskes afhentet på standpladsen på ejendommen, udformes så den overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.

5.12 Alle vejanlæg (stamveje og boligveje) skal udformes så det sikres at lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) kan køre uhindret på vejene uden at skulle bakke. I blinde vejender skal der etableres vendepladser for lastbiler i henholdt til vejreglerne.

Redegørelse

Belægningsmaterialer
Kørebanerne Stamvejene udlægges i 5,5 meter med fast kørebanebelægning (foreksempel asfalt eller betonstensbelægning). Boligvejene udlægges med mindst 6 meter i fast kørebanebelægning, hvoraf mindst 3 meter af kørebanebelægningen udføres i tæt fast belægning (asfalt eller betonbelægningssten) og mindst 3 meter af kørebanebelægningen udføres i åben (græsarmeringssten) eller eventuelt tæt belægning (asfalt eller betonbelægningssten).
Fortove udlægges med fast belægning i betonfliser og granit.
Rabatter udlægges som græsrabatter og beplantes og benyttes som bekrevet i § 10.

6.1 Der etableres mindst 2 parkeringspladser pr. bolig.

6.2 I delområde 2 samt for selve præstegården i delområde 1 kan parkering udformes som fællesparkering.

6.3 Indenfor lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler, større varevogne (over 3.500 kg), campingvogne, både eller lignende.

For delområde 2 gælder

6.4.1 Parkering kan udformes som fællesparkering.

7.1 Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

7.2 Området forsynes med vand fra Horsens Vand A/S

7.3 Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til det offentlige kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regnvand ledes til regnvandsbassiner (forsinkelsesbassiner), der i princippet placeres som vist på illustrationsplanen, og udformes efter anvisning fra Teknik og Miljø og efter intentionerne beskrevet under Lokalplanens indhold.

7.4 Der skal etableres vejbelysning i henhold til vejreglerne. Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.

7.5 Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. vandforsyningens art og omfang skal afklares med brandvæsnet.

Redegørelse

Til vejbelysning af "Præstegårdshaven" vælges samme armaturer, som er anvendt på Tyrsted Høj´s 1. del.

8.1 bebyggelsen skal følge principperne, der er vist på illustrationsplanen.

8.2 Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter i forhold til det naturlige terræn efter byggemodningen skal godkendes af Teknik og Miljø. Undtaget fra bestemmelsen om + / - 0,5 meter er eventuelle støjvolde.

8.3 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel ved åben-lav bebyggelse. Undtaget er dog terrænreguleringer i naboskel, såfremt der kan opnås enighed mellem berørte naboer.

8.4 Ingen del af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 7,5 meter over terræn eller det niveauplan, der måtte være fastsat af Teknik og Miljø. Mindre bygningsdele såsom skorstene må opføres derudover.

For delområde 1 gælder

8.5.1 Bebyggelsesprocenten må være højst 30 for den enkelte ejendom til åben-lav og tæt lav boliger boliger

8.5.2 Ingen bebyggelse må placeres mellem byggelinierne på 5 meter, der er angivet på illustrationsplanen, og beplantningsbælterne.

For delområde 2 gælder

8.6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må være højst 40.

For delområde 3 gælder

8.7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må være højst 35.

8.7.2 Afstanden for garager, carporte og udhuse til skel skal være mindst 1 meter.

Redegørelse

Af hensyn til bevarelse af de eksisterende beplantningsbælter, som omgiver "den gamle præstegårdshave" er der indllagt 5 meter byggelinie mod beplantningsbælterne. Byggelinien måles 5 meter fra skel.
Afstanden for garager, carporte og udhuse til skel skal være mindst 1 meter er med til at understrege, at der er tale om et område til åben-lav boliger.

9.1 Tagbeklædning skal være med en ikke-reflekterende overflade. Som materiale kan vælges begrønnede tage, tagpap, eller sten i mørke eller røde farver.

9.2 Facader skal fremstå i tegl, natursten og / eller træ. Tegl kan være som blank mur eller vandskuret eller pudset.

9.3 Der må ikke anvendes signalfarver.

9.4 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning.

For delområde 1 gælder

9.5.1 Præstegårdens ydervægge skal fremstå i eksisterende blankt murværk.

9.5.2 Præstegårdens tag skal udføres / beklædes som eksisterende med rød vingetegl (gl. dansk format).

9.5.3 Præstegårdens vinduer skal udføres i træ med "opdeling" som eksisterende.

10.1 Fællesarealerne indenfor boliggrupperne udlægges i græs med grupper af træer og buske. Indenfor fællesarealerne kan der indrettes lege- og opholdspladser.

10.2 Der skal plantes opstammede træer langs vejene i princippet som vist på illustrationsplanen. Langs stamvejene Tyrsted Høj og "Præstegårdshaven" placeres træerne i samme side som fortovet.

10.3 Der skal kunne placeres overskudsjord fra anlæg af veje i det omfang, at det kan indpasses på en naturlig og brugbar måde som eksempelvis støjvolde eller mindre bakkeformationer under 10 meter.

10.4 Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,35. Overstiger befæstelsen 0,35 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på 0,35 overholdes.

10.5 Der kan indenfor delområderne 1, 2 3 og 4 opstilles midlertidige fjernvarmeforsyningsanlæg, på op til 30 m2, for hver 20 ejendomme i lokalplanområdet.

For delområde 1 gælder

10.6.1 De udpegede træer skal bevares (se illustrationsplan). Ligeledes skal de eksisterende beplantningsbælter vist på illustrationsplanen mod nord, syd og øst bevares. Beplantningsbælterne kan udtyndes og opstammes.

For delområde 4 gælder

10.7.1 Fællesarealerne udenfor boliggrupperne, udlægges som naturarealer i græs med lavt plejeniveau.

Redegørelse

Generelt
Det er intentionen med området, at det kommer til at fremstå grønt og frodigt. I bebyggelsen udlægges brede gaderum. Kørebanerne vil være ret smalle og sidearealerne anlægges med græs og opstammede træer samt eventuelt grupper af buske, og kan anvendes til fælles ophold. Opholdspladser kan belægges med fliser. Der kan opsættes legeredskaber, anlægges bålpladser med videre.
Fællesarealerne udenfor boliggrupperne må ikke komme til at ligne fine, klippede græsplæner, men skal have karakter af naturområder. De tilsås med græs, der slås højst én gang årligt. Derved fremelskes flora med vilde blomster. I arealerne plantes grupper af hjemmehørende, løvfældende arter af træer og buske, som eg, tjørne, slåen, vildæble med videre.
Delområde I
De bevaringsværdige træer er udpeget og efterfølgende indmålt (se nedenfor). De eksisterende beplantningsbælter skal bevares, men kan tyndes ud og opstammes, så boligerne får udsyn under træernes kroner. Det er formålet med bevarelsen af de udpegede træer og beplantningsbælterne, at området får karakter af at være anlagt i den gamle præstegårdshave.
Delområde 1,2,3 og 4- midlertidige fjernvarmeforsyningsanlæg
Anlægget skal være beklædt med sortmalet vandret ru træbræddebeklædning og have fladt tag.
Der skal udarbejdes en fjernelsesdeklaration med krav om at området reetableres i overensstemmelse med lokalplanens øvrige bestemmelser. Dette skal ske i byggetilladelsen.
Arealerne rundt om anlægget skal vedligeholdes i minimum 1 meters bredde mindst 2 gange årligt, af ejeren af anlægget.

Ingen bestemmelser

12.1 Der skal oprettes grundejerforeninger inden for lokalplanområdet.

12.2 Indenfor delområde 1 skal oprettes selvstændig grundejerforening.

12.3 Der er medlemspligt for alle boliger indenfor lokalplanområdet.

12.4 Grundejerforeningerne forestår drift og vedligeholdelse af stamveje, stier og grønne arealer, herunder regnvandbassiner (delområde 4), når disser er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning. Boligvejenes drift og vedligehold forestås af de(n) respektive grundejerforeninger.

12.5 Grundejerforeningen for delområde 1 forestår særskilt vedligeholdelse af boligveje, stier og grønne arealer (præstegårdshaven) indenfor delområdet.

12.6 Indtil grundejerforeningerne er oprettet forestår udstykkeren vedligeholdelsen.

12.7 Grundejerforeningen er efter påbud fra Horsens Kommune forpligtet til at udvide sit geografiske område, og optage medlemmer fra eventuelt kommende naboarealer.

12.8 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

12.9 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, i henholdt til Planlovens § 18.

Redegørelse

Der er under lokalplanudarbejdelsen gennem landinspektør fremsendt en Servitutredegørelse. Ingen servitutter gældende for området er til hinder for gennemførelse af lokalplanen. Ikke relevante servitutter tinglyst indenfor lokalplanområdet aflyses.

Ingen bestemmelser

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser fra lokalplanen af mere omfattende karakter kan kun gennemføres ved vedtagelse af en ny lokalplan.

15.4 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.