Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Tyrstedhøj etape 3 fortsætter udvidelsen af byudviklingsområdet i den sydøstligste del af Horsens by . I Kommuneplanen 2013´s retningslinier for byvækst og byzone er området udlagt til boligområde.

Der er senere udarbejdet tillæg til Kommuneplan 2013( tillæg 7-2013), der i rammerne fastlægger områdets anvendelse til helårsboliger, åben-lav eller tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Ved lokalplanlægning for området skal der i størst muligt omfang tages hensyn til indblikket til kirken fra Bjerrevej og det omkringliggende landskab.

Der er ved tidligere lokalplanlægning (2015-9) lavet en helhedsplan for byudviklingsområdet, som beskrev området på følgende måde:

"Der er udarbejdet en helhedsplan for hele byudviklingsområdet ved Tyrsted Høj. Der bliver adgang til den vestlige del af området fra Kirkevej, og det er tanken, at der skabes adgang til den østlige del af området fra Nordrevej. Der vil ikke blive mulighed for gennemkørende trafik for biler, men for cyklende og gående.

Boligenklaver placeres med adgang fra Tyrsted Høj adskilt fra hinanden af grønne kiler, hvor der anlægges stier. Det er vigtigt, at området forbindes til resten af Tyrsted og skole mod nord samt til Klokkedal mod sydøst for gående og cyklende.

Midt i området er en nord-syd gående lavning, der udlægges til en fælles grønning, og hvor der anlægges et eller flere regnvandsbassiner med permanent vandspejl, som vist på Helhedsplanen. Gennem grønningen fastholdes den eksisterende markvej eventuelt i et nyt forløb.

Denne lokalplan sikrer, med små ændringer, gennemførelse af helhedsplanen. Dog inddrager lokalplanen yderligere et areal mod nord - den tidligere præstegård med tilhørende have, som ligeledes ønskes anvendt til boliger som enten åben-lav eller tæt -lav. Adgang til disse boliger sker fra Nordrevej.

De private lodsejere har anmodet kommunen om at få udarbejdet en lokalplan for den resterende del af byudviklingsområdet blandt andet med henblik på byggeudstilling i foråret 2017 samt altså den tidligere præstegård.


Helhedsplan

Formål

Formålet med lokalplanen er at fastlægge rammerne for udbygningen af boligområdet med åben-lav og tæt-lav boliger og at udstikke rammer for fællesarealernes placering og udformning i overensstemmelse med den overordnede helhedsplan (tidligere beskrevet). Derudover er det formålet med lokalplanen at bevare den tidligere præstegård,som er bevaringsværdig (SAVE* vurdering kl. 3), samt sikre bevaring af en del af den eksisterende beplantning i den gamle præstegårdshave. Lokalplanen sikrer endvidere anvendelse af den tidligere præstegårdshave til åben-lav eller tæt-lav boliger. Endelig skal lokalplanen sikre vejadgang til de enkelte boligenklaver fra henholdsvis Kirkevej og Nordrevej. Området overføres med denne lokalplan til byzone.

*SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" = Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet