Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Vejnavne

De enkelte boligområder får vejnavnene:

Ærenpris, Blåklokken, Hyrdetasken, Tusindfryd og Præstegårdshaven

Vurdering af nye vejanlæg

Efter kommuneplanens retningslinier skal et projektforslag overtaget fra tidligere Vejle Amt om omfartsvej syd om Horsens mellem Bjerrevej og Bollervej vurderes i kommuneplanperioden. På tidpunktet for nærværende lokalplanudarbejdelse er strækningen ikke aktuel.

Vand- & natura2000-planer

Regnvandet afledes via regnvandsbassiner til eksisterende regnvandsledning i Søndrevej, hvorfra det ledes til Horsens Fjord. Regnvandsbassiner udformes således, at der sker en tilbageholdelse af sand.

Grundvand

Lokalplanområdet ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland til et vandværk, og har derfor ingen indflydelse på grundvandsforholdene.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,35. Overstiger befæstelsen 0,35 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på 0,35 overholdes.

Regnvandet ledes til forsinkelsesbassiner forinden afledning til kloaknettet. Regnvandet skal forsinkes til 1 l/s pr. ha for at sikre kapacitet i de eksisterende regnvandsledninger, og for dermed at undgå oversvømmelser fra regnvandssystemet.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet "kortlægning" i betydningen "registrering". Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes.

Områdeklassificering

Når et areal overgår fra landzone til byzone bliver området omfattet af områdeklassificering med mindre området udtages fra områdeklassificeringen, jf. jordforureningsloven.

Med baggrunde i kommunens eksisterende kendskab til lokalplanområdet vurderes der ikke at have været aktiviteter i området, som kan have givet anledning til diffus forurening af arealet. Horsens kommunen planlægger derfor at udtage området af områdeklassificeringen jf. jordforureningslovens § 50a.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningsform afgøres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Fjernvarme Horsens har behov for at opstille midlertidige containerløsninger for at kunne levere fjernvarme til boligområder, indtil der er ført fjernvarmerør frem. Den midlertidige opstilling ligger i perioden 2016 til 2021/2022 – altså i flere år i visse tilfælde.

Der er tale om containere på 5 x 2.4 meter. Fjernvarme Horsens forslår, at containerne males koksgrå eller sort og monteres med et saddeltag med pap og en skorsten i samme farve.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Horsens vand A/S.