Lokalplanens indhold

Bebyggelsen

Området vil blive en del af en allerede påbegyndt, ny bydel i Lund, Provstlund, og har vejadgang fra Provstlund Allé, som er stamvej i Provstlund. Det nye boligområde vil, udover den fælles stamvej, hænge sammen med det øvrige boligkvarter med et fælles stinet. Området er organiseret under en samlet grundejerforening.

Den interne vej vil komme til at hedde Havemarken.

Indenfor området vil der blive mulighed for både åben-lav, tæt-lav og etageboliger i op til 2 etager.

Da bebyggelsen ligger indenfor skovbyggelinje og indenfor en nuværende udpegning af et bevaringsværdigt landskab, indeholder lokalplanen bestemmelser om tagmaterialer, farve på bygningerne og beplantning. Tagenes farve- og materialevalg begrænses til begrønnede tage (sedumtage eller lignende) eller et sort eller gråt tagmateriale som skifer, pap, beton, forpatineret zink eller tegl med ikke-reflekterende overflader. Af hensyn til afledningen af regnvand må der ikke være tagmaterialer af kobber.

Ligeledes af hensyn til bebyggelsens indpasning i landskabet, skal facaderne på husene fremtræde i dæmpede farver. De må feks. Ikke være hvide eller i andre meget lyse nuancer, da dette virker meget fremtrædende i landskabet, selv på lang afstand. Facaderne må heller ikke fremtræde i klare signalfarver.

Beplantning

Det er et overordnet mål, at området får en grøn og frodig karakter. Den store trægruppe, der tilfører stedet en stor kvalitet, bevares, og området indgår som del af de rekreative arealer. Langs Bøgehøjvej og mod de grønne fællesarealer skal haverne være afgrænset af klippede hække eller levende hegn. Langs vejene plantes opstammede træer.

De fælles grønne arealer internt i området bruges til nedsivning af regnvand. I området placeres grupper af træer.

På ydersiden af støjvolden trækkes en beplantning lidt op ad voldens græsklædte sider, som en fortsættelse af den eksisterende hegnsbeplantningen, mens der på indersiden af volden plantes grupper af træer og buske. Beplantningen placeres, så den understreger voldens varierede hældning.

Støjforhold

Området er påvirket af trafikstøj fra motorvejen og Silkeborgvej. Der anlægges derfor en støjvold, der placeres uden at berøre de eksisterende levende hegn, og udformes og beplantes, så den kan indgå i de rekreative arealer. Støjvolden placeres langs områdets østlige og sydlige skel, som vist på illustrationsplanen. På det højeste sted, i det sydøstlige hjørne, er volden ca. 7 meter høj. Volden vil udover trafikstøj fra motorvejen og Silkeborgvej også skærme området for støj fra et kommende butiksområde, der planlægges etableret på den anden side af Bryrupbanestien (vist på kortet vist under Beliggenhed og eksisterende forhold).