Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af området efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget/planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse
Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

a) Områdets påvirkning af trafikstøj

b) Områdets placering indenfor et værdifuldt landskab

c) Kommunens rummelighed af boliger set i forhold til udvidelse af kommuneplanrammen.

Ad a)

Der er udarbejdet en støjberegning, der viser, at der skal anlægges en støjvold og anviser hvordan den skal udformes, hvilket vil sikre, at støjniveauet kan holdes indenfor de anbefalede grænseværdier. I lokalplanen er der bestemmelser om, at bygninger og bebyggelse indrettes, så de vejledende støjgrænser ikke overstiges for opholds- og soverum, kontorer og udendørs opholdsarealer iht. Vejledning 4-2007 for Støj fra veje.

Ad b)

I lokalplanen er der bestemmelser om tagmaterialer, farvesætning og beplantning for at sikre, at den nye bebyggelse falder så diskret ind i landskabet som muligt. Der må således ikke anvendes reflekterende tagmaterialer. Tage skal holdes i mørke farver og facader i dæmpede farver. Haver der vender ud mod skoven skal afgrænses af hække eller levende hegn. Desuden bevares en gruppe store og karakterfulde træer.

Ad c)

Den eksisterende kommuneplanramme omfatter et areal på ca. 62.000 m2. Ved udvidelsen vil rammen være ca. 89.000 m2.

Knap halvdelen af udvidelsen skal anvendes til at anlægge en støjvold. Resten af udvidelsen omfatter gårdsbygningerne, hvorfra jorden oprindelig er udstykket, og dens tilhørende have. Gården indeholder i dag 3 boliger. Dette område ligger som en lomme mellem et allerede eksisterende boligområde og rammeområdet, hvorfor det virker naturligt at inddrage det i byzonen.

I lokalplanen er området en del af delområde 1, der er udlagt til åben-lavt boligområde. Indenfor området kan der etableres 4 parcelhusgrunde, hvilket indvirker på rummeligheden for boliger i kommunen.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.