Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

I forhold til den nordfor beliggende skov er der en 300 meter skovbyggelinje. Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område.

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet og har følgende bemærkninger:

Lokalplanområdet er arkæologisk forundersøgt. Der blev ikke gjort fund af væsentlige fortidsminder. Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på jorden indenfor lokalplanområdet. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves på ejendommen, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Området ligger ca. 2,5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

På baggrund af den forholdsvis store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at planen kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000- området.

Det vurderes, at lokalplanen ikke berører yngle- og rastepladser for i området evt. forekommende bilag IV-arter.

Der findes ikke beskyttede naturarealer indenfor planområdet.

Udledning af regnvand fra eksisterende byggede arealer sker via regnvandsledning til Lund Bæk. Hvis afledning / overløb fra regnvandsløsning er nødvendig, skal denne løses via forsinkelse og bundfældning/rensning i regnvandsbassiner før udledning til et beskyttet vandløb – således at der ikke opstår forurening af vandløbet. Der må ikke ske udledning til eksisterende §3 moser og sø.