Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål, er at 

  • bebyggelsen skal tilpasse sig det bevaringsværdige landskab gennem materialeholdning, terræntilpasning og beplantning
  • regnvandsrelaterede arealer skal indpasses i bebyggelsen som del af de rekreative elementer og i sammenhæng med udlagte grønne arealer
  • overføre området til byzone.

2.1 Området er beliggende i landzone og omfatter matriklen 6a, Lund by, Tamdrup samt alle matrikler, der udstykkes herfra. Området overføres til byzone ved vedtagelse af denne lokalplan.

3.1 Området kan anvendes til boligformål og opdeles i to delområder.

For delområde 1 gælder

Området kan anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

For delområde 2 gælder

3.3.1 Området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger i max 2 etager.

For delområde 2 gælder

4.1.1 Mindste grundstørrelse er 250 m2

5.1 Området skal vejbetjenes fra Provstlund Allé som angivet på illustrationsplanen. Der må ikke være direkte vejadgang fra de tilgrænsende grunde/parceller til Provstlund Allé.

5.2 Ved vejtilslutninger og kryds skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler.

5.3 Der skal udlægges arealer til vej- og stianlæg i princippet som angivet på Illustrationsplanen.

5.4 Vejanlægget igennem området udlægges som boligvej til lav hastighed (30 – 40 km/t) eller til meget lav hastighed (10-20 km/t).
Boligvejene udlægges i en samlet bredde på min 8 meter og en max. 5,5 meter bred kørebane.

5.5 Hvor det er nødvendigt, udformes stier under hensyn til de gældende arbejdsmiljøregler for affaldshentning.

5.6 I blinde vejender skal der etableres vendeplads for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) jf. vejreglerne, som vist på illustrationsplanen.

5.7 Vej- og stiprojektet skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn samt redegøre for eventuelle terrænreguleringer
(skråningsanlæg langs veje og stier) på tilstødende grunde uden for vejudlæggene. (Der henvises til vejledningen terrænreguleringer
udarbejdet af Teknik og Miljø).

5.8 Alle veje og stier udlægges som private fællesveje/fællesstier.

5.9 Der skal etableres vejbelysning på boligvejen i h.t vejreglerne. Se i øvrigt § 7

For delområde 1 gælder

5.10.1 Der kan etableres én overkørsel pr. parcelhusgrund som maksimalt må være 4 m bred ved skel ved enkelt carporte/garage, og maksimalt 6 m bred ved skel ved dobbelt carport/garage/parkeringsplads. Der kan endvidere etableres en fodgængeradgang til fordør/postkasse o.l. som er maksimalt 2 m bred. Fodgængeradgang og overkørsel skal være indbyrdes adskilt med en minimumsafstand på 1,5 m.

Redegørelse

Belægningsmatearialer
Boligveje udlægges med fast kørebanebelægning som asfalt, betonkøresten el.
Rabatter udlægges som græsrabatter og beplantes og benyttes som beskrevet i §10.
Stier udlægges i fast belægning eller grus.
Overkørsler udlægges i jævn belægning i betonstens/tegl eller granitbelægning. Hvis dagrenovationen ønskes afhentet på standpladsen på ejendommen, udformes så den overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald, herunder AT vejledning (Indretning og brug af dagrenovationssystemer).

 

For delområde 1 gælder

6.1.1 Der skal anlægges 2 p-pladser pr. bolig.

For delområde 2 gælder

6.2.1 Der anlægges 1½ p-plads pr. bolig.

Redegørelse

Antal af parkeringspladser er fastsat iht. Horsens Kommunes parkeringsnorm.

7.1 Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

7.2 Området forsynes med vand fra vandværket i Lund.

7.3 Der udføres separat kloakering. Spildevand ledes til det offentlige kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø. Regnvand ledes til regnvandsbassinner/faskiner, og udformes iht. udledningstilladelsen og efter intentionerne beskrevet i §10.

7.4 Der skal etableres vejbelysningen i h. t vejreglerne. Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.

7.5 Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med brandvæsnet.

8.1 Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter i forhold til det naturlige terræn efter byggemodningen skal godkendes af Teknik og Miljø. Undtaget herfra er støjvolden.

Støjforhold

8.2 Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj, ikke overstiger 33 dB Lden for boliger med lukkede vinduer og døre og åbne udluftventiler, jf. Bygningsreglementet.

8.3 Støjniveauet på udendørs opholdsarealer må ikke overstige Lden = 58 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.

For delområde 1 gælder

8.4.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30.

8.4.2 Afstanden for carporte, garager og udhuse til skel mod nabo, sti og grønne arealer skal være minimum 1 meter.

8.4.3 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel. Undtaget herfra er dog terrænregulering i naboskel, såfremt der kan opnås enighed mellem berørte naboer.

For delområde 2 gælder

8.5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

Redegørelse

Vedrørende støjforhold
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj kan være overskredet i området. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 for Støj fra Veje af juli 2007 giver i samspil med Planloven mulighed for at planlægge for støjfølsom anvendelse, herunder boliger, på støjbelastede arealer, hvis der gennemføres støjisolerende tiltag på bygningerne samt støjafskærmning af de udendørs opholdsarealer.

I henhold til planlovens §15, stk 2, nr 21 er der i lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at bygninger og bebyggelse indrettes, så de vejledende støjgrænser ikke overstiges for opholds- og soverum og udendørs opholdsarealer.

Støjen stammer fra trafik på Silkeborgvej og E45.

9.1 Tagbeklædning skal være med en ikke-refekterende overflade. Som materiale kan vælges begrønnede tage, tagpap, forpatineret zink eller sten i mørke farver.

9.2 Facader skal udføres i tegl, natursten og/eller træ. Tegl kan være som blank mur eller vandskuret eller pudset. Ved pudsede overflader kan underlaget være andet end tegl og natursten.

9.3 Bebyggelsens facader skal holdes i dæmpede farver (dvs., at der ikke må anvendes klare signalfarver og hvide eller andre meget lyse nuancer)

For delområde 1 gælder

9.4.1 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald, og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan bestå af beplantning eller et fast hegn eller mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning.

For delområde 2 gælder

9.5.1 Affaldsbeholdere skal nedgraves. Forinden godkendes udformning og tilkørselsforhold af Horsens Kommune.

Redegørelse

Bestemmelser om tagbeklædning og anvendelse af farver skyldes, at området ligger indenfor et område, der betegnes som værdifuldt landskab, og derfor skal indpasses så det falder mest diskret ind i landskabet. Hvide og meget lyse farver er meget synlige i landskabet set på lang afstand. Signalfarver virker forstyrrende og falder ikke harmonisk ind i landskabet.

Af hensyn til vandmiljøet må der ikke anvendes tagmaterialer eller nedløb eller tagrender af kobber.

10.1 Fællesarealerne indenfor boliggruppen udlægges i græs med grupper af træer og buske i princippet som vist på illustrationensplanen.

10.2 Indenfor fællesarealerne kan der indrettes lege- og opholdspladser.

10.3 Der skal plantes opstammede træer langs vejene i princippet som vist på Illustrationsplanen.

10.4 Grønne arealer udenfor boliggruppen udlægges som naturarealer i græs med lavt plejeniveau. Der plantes grupper af hjemmehørende, løvfældende træer og buske i omfang og i princippet som vist på illustrationsplanen.

10.5 Anlæg til regnvandshåndtering udformes, så de naturligt indgår i de grønne arealer og evt. som åbne grøfter langs veje og stier.

10.6 Der kan placeres overskudsjord fra anlæg af veje i det omfang, at det kan indpasses på en naturlig og brugbar måde og så det ikke er skæmmende i forhold til landskab og bebyggelse. Der kan tilføres jord til udførelse af støjvolden.

10.7 Støjvolden udformes med skråninger med varierende hældning på siden ind mod bebyggelsen. Det tilstræbes, at volden kan indgå som del af lege- og rekreative arealer. På ydersiden af støjvolden trækkes en beplantning lidt op ad voldens græsklædte sider, som en fortsættelse af den eksisterende hegnsbeplantningen, mens der på indersiden af volden plantes grupper af træer og buske.

10.8 De eksisterende træer i den gamle have skal bevares som vist på Illustrationsplanen. Området indgår som en del af de fælles grønne arealer.

For delområde 1 gælder

10.9.1 Hegn i skel eller nærmere end 2½ meter fra skel skal være levende hegn.

Redegørelse

Det er intentionen med området, at det kommer til at fremstå grønt og frodigt, der vil derfor blive lagt vægt på at den viste beplantning på illustrationsplanen viser et minimumsomfang.

Fællesarealerne udenfor boliggrupperne må ikke komme til at ligne fine, klippede græsplæner, men skal have karakter af naturområder. De tilsås med naturgræs, der slås max. én gang årligt. Derved fremelskes flora med vilde blomster. I arealerne plantes grupper af hjemmehørende, løvfældende arter af træer og buske, som eg, tjørn, slåen, vildæble mv.

Regnvandsanlæggene indpasses som "naturlige" lavninger i terrænnet.

Beplantningen af volden skal på ydersiden få den til "at vokse sammen med" de eksisterende hegn. Grunden til at den kun beplantes forneden er, at den visuelt dermed ikke kommer til at syne højere end nødvendigt. På indersiden placeres beplantningen, så den understreger voldens varierede hældning. Plantevalg som ovenstående.

11.1 Støjvolden, som vist på illustrationsplanen og nævnt i § 10, skal være etableret, så støjniveauet indenfor bebyggelsen ikke overstiger de anbefalede grænseværdier for boliger, herunder boligers friarealer.

12.1 Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet til en grundejerforening for dette område og for den overordnede forening for hele Provstlund. De to foreninger kan være identiske.

12.2 Grundejerforeningen er efter påbud fra Horsens Kommune forpligtet til at udvide sit geografiske område, og optage medlemmer fra evt. kommende naboarealer.

12.3 Andelsboliger og/eller lejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer. Tilsvarende forholdes fsva. udgiftsfordelinger.

12.4 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne arealer, når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning.

12.5 Indtil grundejerforeningen er oprettet forestår udstykkeren vedligeholdelsen.

12.6 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vedlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

12.7 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.

13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

14.1 En del af af lokalplan 4-2011 ophæves ved vedtagelse af denne lokalplan. Det omfattede areal ses under kortbilaget Lokalplanafgrænsning.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.