Øvrig planlægning

Skole- og institutionsforhold

Området hører under skoledistriktet for Lund Skole og distrikt for dagsinstitutionen Lund Børnehuset.

Trafikplanlægning

Boligvejen i området får navnet Havemarken.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Jordbalance

Inden for lokalplanområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området. Der kan tilkøres jord til etablering af støjvold.

Jordforurening

Der er ikke kendskab til jordforurening i lokalplanområdet.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger delvist udenfor spildevandsplanens kloakopland, og der skal derfor laves et tillæg til spildevandsplanen.

Efter ønske fra bygherre planlægges lokalplanområdet til spildevandskloak (sanitært spildevand) uden mulighed for afledning af overflade-/regnvand til spildevandssystemet. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg og regnvandet nedsives indenfor lokalplanområdet.

Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning ved Horsens Kommune.

Bygherre skal undersøge og har ansvar for, at det er muligt at nedsive indenfor den enkelte matrikel eller ved en fælles nedsivningsløsning.

Horsens Kommune anbefaler at undersøgelsen af områdets nedsivningspotentiale indebærer en fladedækkende geofysisk kortlægning sammenholdt med boringer (inkl. pejling) og sivetest.

Indenfor lokalplanområdet ligger et stort bluespotområde (lavning hvor vandet samler sig under skybrud). Bygherre skal have en plan
for håndtering af regnvandet under skybrud.

Der må ikke etableres afløb til beskyttet sø/mose.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Varmeforsyningsform afgøres i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Lund Vandværk.