Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Ansvarlig medarbejder: JN

KS 1: RVS

KS 2: GSS

 

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Formål

Formålet med denne lokalplan er primært at ændre anvendelsesmulighederne for de bygninger, som blandt andet oprindeligt rummede det gamle sygehus i Horsens. Ejendommen, Sundvej 32A, (matr.nr. 41 t) er idag indrettet til ungdomsboliger i overensstemmelse med den gældende "lokalplan nr. 1 - 2011 for Hospitalsenheden Horsens". Region Midt har, efter en årrække, købt ejendommen tilbage med henblik på, at anvende bygningen til aktiviteter under syghusets drift. De øvrige 2 ejendomme indenfor lokalplanområdet, Sundvej 34 A og 32 B, C og D (matr.nre. 41s og 41u) får ligeledes udvidet anvendelsesmulighederne med denne lokalplan. Det er derudover formålet med lokalplanen at bygningerne, som er bevaringsværdige (Sundvej 32A og 34A) fortsat skal bevares og vedligeholdes i den oprindelige stil.