Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Formålet med lokalplanen er at:

1.1 ændre og udvide anvendelsesmuligheder for de eksisterende bygninger indenfor lokalplanområdet.

Redegørelse

Lokalplanområdet er identisk med delområde 2 i gældende Lokalplan nr. 1 - 2011 for Hospitalsenheden Horsens. Delområde 2´s anvendelse er begrænset til boliger og liberalt erhverv. I forbindelse med Region midt´s overtagelse af Ejendommen Sundvej 32 A, som idag er ungdomsboliger, ønskes der udvidede anvendelsesmuligheder for ejendommen.

2.1 Lokalplanområdet ligger i byzone og består af matr. nre. 41s, 41t og 41u Horsens Markjorder.

2.2 Området forbliver i byzone.

3.1 Eksisterende bygninger indenfor lokalplanområdet må anvendes til boliger og offentlige formål samt liberale erhverv i begrænset omfang og i relation til sundhedsvæsenet.

Redegørelse

Anvendelse til liberale erhverv er begrænset til erhverv, der har relation til sundhedsvæsenet - eksempelvis en bandagist, et ortopædisk værksted eller for eksempel en speciallæge.

4.1 der kan ikke foretages yderligere udstykning inden for lokalplanområdet. Der kan dog udstykkes arealer til tekniske anlæg som sokkelgrund med tilhørende tilstrækkeligt adgangs- og betjeningsareal.

Redegørelse

Dette er for at sikre muligheden for etablering af mindre tekniske anlæg til området, hvis der opstår et behov.

5.1 Kørende adgang til lokalplanområdet for biler kan ske fra Sundvej ad bestående overkørsler eller fra interne adgangsveje indenfor sygehusområdet omfattet af lokalplan nr. 1-2011, Hospitalsenheden Horsens.

5.2 Hvis der sker ændringer i eksisterende forhold skal det indenfor lokalplanområdet sikres, at bakning med større køretøjer kan foregå på arealer, der ikke anvendes som adgangsveje for gående trafik, herunder brugere, - besøgende ,- personale m.v.

5.3 Hvis der sker ændringer i eksisterende forhold skal det sikres, at oversigtsarealer i henhold til gældende vejregler, er overholdt ved udkørsler fra lokalplanområdet.

Redegørelse

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

6.1 Parkering skal foregå indenfor lokalplanområdet eller på interne adgangsveje indenfor sygehusområdet omfattet af lokalplan nr. 1-2011, Hospitalsenheden Horsens.

6.2 Anlæg af eventuel nye parkeringspladser eller omlægning af eksisterende parkeringspladser, inden for området skal udføres med permeable belægninger.

Redegørelse

Der henvises til den enhver tid gældende parkeringsnorm.
Anlæg af nye parkeringspladser bør ikke belaste kloaknettet yderligere. Der bør derfor forelægges kommunen dokumentation for at anlæggelse af nye parkeringspladser eller omlægning af eksisterende parkeringsarealer ikke med fordel kan udføres med permeable belægninger dokumenteres såfremt man ønsker at fravige kravet.

7.1 Der må afledes regnvand svarende til den nuværende befæstelse. Hvis der sker en forøgelse af de befæstede arealer skal regnvandet forsinkes eller nedsives, således at det regnvand der tilsluttes kloakken max svarer til den nuværende afledning. Hvis regnvandet nedsives, skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.

7.2 Området tilsluttes Horsens Vands kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S.

8.1 Bebyggelsesprocenten indenfor lokalplanområdet må højst være 45.

Redegørelse

Anvendelsen af bygningerne inden for lokalplanområdet skal som udgangspunkt ske inden for de bestående bygningsrammer. Der er derfor begrænsede muligheder for udvidelse ved tilbygning. Den eksisterende bebyggelsesprocent for lokalplanområdet er ved planens vedtagelse er cirka 40.

9.1 De eksisterende bygninger, som er bevaringsværdige skal bevares og vedligeholdes i den oprindelige stil.

10.1 De bestående haveanlæg placeret centralt i lokalplanområdet, omkring villaen og på bagsiden af bygningen langs Sundvej skal bevares i det eksisterende omfang. Se under Kort og Skitser, "Området i dag".

10.2 Renovationscontainere skal indarbejdes diskret i området i h.t. affaldsplanen.

Redegørelse

Haveanlæggene kan godt ændres i deres udformning, men skal gerne bevares i deres omfang for at sikre sygehusområdetes grønne karakter.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18).

14.1 Ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag aflyses den del af lokalplan nr. 1-2011 som omfatter de i § 2.1 nævnte matrikler.

Redegørelse

Nærværende lokalplanforslag er udarbejdet med det formål at ændre anvendelsemulighederne for en del af området, som er omfattet af lokalplan nr. 1-2011 Hospitalsenheden Horsens.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

15.3 yrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser af mere vidtgående karakter kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.4 For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.