Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Nørrelide er bygget som plejehjem i det tidligere Gedved Kommune. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev Gedved Rådhus ombygget til et større og mere tidsvarende plejehjem, og Nørrelide blev overflødigt. Efterfølgende har bygningerne blandt andet været anvendt som aflastning ved ombygning af andre plejehjem i kommunen. Dette er der ikke længere behov for, og det er besluttet, at Nørrelide skal sælges.

Ejendommen har været udbudt til salg, og lokalplanen er udarbejdet på baggrund af det bedste købstilbud kommunen modtog, som indebærer, at Nørrelide ombygges til i alt ca 21 lejligheder i størrelse fra 1 til 4 værelser.

Lokalplanen afløser lokalplan G40, lokalplan for boligområde og plejehjem, der også omfatter naboarealet, der er bebygget med dobbelthuse. Nærværende lokalplan ændrer ikke bestemmelserne for dette område, der udgør delområde 1. Den ændrer primært anvendelsesbestemmelserne for delområde 2, plejehjemmet, fra offentligt formål til boligformål.

Formål

Lokalplanens formål er at fastlægge rammer for områdets anvendelse til boliger.

Lokalplanområdets placering