Miljøscreening

Planen er vurderet i sammenhæng med kommuneplantillæg 4-2013. Teknik og Miljø har foretaget en screening efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslagene ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Den tidligere plejehjemsbygning er tidstypisk for byggeri opført i 1950’erne og er på denne baggrund, og fordi den er rimelig velholdt, vurderet til middel bevaringsværdi. Plejehjemmet udgør sammen med de eksisterende boliger en fin helhed. Samtidig har bygningerne og bevoksningen på området betydning for oplevelsen af stedet. Der er derfor i lokalplanen bestemmelser for, at bygningsanlægget skal renoveres og vedligeholdes, så det bevarer sin oprindelige karakter og farveholdning. Det vurderes på denne baggrund, at planens gennemførelse ikke vil have væsentlig indflydelse på miljøet.

Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk 2.