Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Fastlægge retningslinjer for områdets anvendelse til boligformål.

1.2 Erstatte de tilladelser der efter planlovens § 35 stk. 1 skal gives til anvendelse, bebyggelse og anlæg i landzone.

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilagene og omfatter matriklerne 3q, 76a og 76b Gedved by, Tolstrup. Området er beliggende i landzone.

Området opdeles i 2 delområder, som angivet på kortbilag 2.

For delområde 1 gælder

3.1.1 Området må anvendes til boligformål, dobbelthuse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25.

For delområde 2 gælder

3.2.1 Området må anvendes til boligformål, etageboliger.

3.2.2 Der må max. indrettes 25 lejligheder, heraf max. 5 stk. 1-værelses lejligheder.

4.1 Der kan ikke foretages udstykninger.

5.1 Området vejbetjenes fra Skanderborgvej.

5.2 Veje og stier fastholdes i princippet som eksisterende, se bilag 3.

5.3 Vejbygge- og oversigtslinjer, som fremgår af nedenstående, skal respekteres i forbindelse med ny beplantning mv.

Redegørelse

 

6.1 Der anvendes park- og/eller pullertarmaturer som sti- og vejbelysning.

Ingen bestemmelser.

Ved renovering og vedligeholdelse fastholdes bebyggelsen i princippet i dets oprindelige udformning med rødt murværk, røde tage og hvide vinduer, altanbrøstninger og træværk.

Redegørelse

Bebyggelsen udseende bør i hovedtræk bevares, og bestemmelsen skal sikre, at bevaringsværdien ved renovering og vedligeholdelse ikke forringes.

9.1 De ubebyggede arealer fastholdes i princippet i deres nuværende disponering med grønne arealer, veje, stier og parkeringsudlæg, som det ses på bilag 3.

9.2 Den eksisterende frodige karakter skal bevares. Omfanget af beplantning skal fastholdes. Eksisterende beplantning må kun fjernes, hvor den ikke kan indgå af hensyn til en ny anvendelse, hvor den er gået ud eller hvor det sker af vedligeholdelseshensyn.

Redegørelse

Der kan tilføjes ny beplantning, opholds- og legepladser efter behov, samt mindre skure ol., ligesom parkeringspladsen i delområde 2 kan omdisponeres mv.
Delområde 1's disponering med de centralt placerede parkeringspladser og de grønne arealer mellem husene, ejer mange kvaliteter, der bør fastholdes.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

Lokalplan G-40, lokalplan for boligområde og plejehejm, ophæves ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan.

14.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

14.2 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.

Særlige retsvirkninger af landzonelokalplanen

14.3 Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Det betyder, at lokalplanen har status som landzonelokalplan, og at Horsens Kommune er landzonemyndighed, jf. Lov om planlægning, § 35, stk. 1. I henhold til § 15, stk. 4 i Lov om planlægning, jf. endvidere § 36, stk. 1, pkt. 5, har Horsens Byråd vedtaget, at denne lokalplan skal tillægges særlige retsvirkninger, hvorefter lokalplanen erstatter de landzonetilladelser efter lovens § 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkelighedsgørelse med hensyn til etablering af de bebyggelser, herunder anlæg, som lokalplanen muliggør, jf. endvidere lovens § 36, stk. 1, pkt. 5.
Bestemmelser, der er grundlaget for lokalplanens særlige retsvirkninger, er indeholdt i lokalplanens § 2, 9 og 10. Det fremgår heraf, hvilke landzonetilladelser, der ikke er nødvendige, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.