Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanen skal give mulighed for at omdanne området ved Brædstrup Kro til boligformål, nærmere bestemt tryghedsboliger. Lokalplanen skal give mulighed for en blanding af tæt-lav boliger og etageboliger, hvor der tages hensyn til overgangene til den omkringliggende by i forhold til områdets eksisterende skala og byrum.

Mod Rådhusgade i form af opførelse af 1-plansrækkehuse og mod Nørregade med etablering af 3-4 etages punkthuse.

Planlægningen skal blandt andet sikre, at der etableres flere mindre boliger i den centrale del af Brædstrup. Der er behov for flere tidssvarende ældrevenlige boliger, der kan imødekomme den voksende gruppe af seniorer i byen.

Lokalplanområdet er desuden omfattet af "Helhedsplan for Brædstrup" og "Byfornyelsesprogrammet - Områdefornyelse i Brædstrup".

Ved lokalplanlægning skal der tages hensyn til indsatserne ved Dommerparken og Dommertorvet, i forhold til sammenhænge, identitet, synlighed og sikre forbindelser. Indsatserne er beskrevet i programmet for områdefornyelsen for Brædstrup.

Projektet omhandler opførelse af nye boliger på grunden, hvor Brædstrup Kro og to tilstødende mindre villaer ligger i dag. Projektområdet er beliggende centralt i Brædstrup by med let adgang til midtbyens faciliteter som indkøb, skole, plejecenter, idrætsfaciliteter og park.

Den nye bebyggelse består af to forskellige typer beboelse. Henholdsvis 32 lejligheder i to punkthuse ud mod Nørregade og seks boliger som tæt-lav bebyggelse mod projektområdets vestlige afgrænsning.

Beliggenheden er markant i Brædstrup – ikke mindst ud mod Nørregade og i overgangen mellem den tætte og åbne by. Intentionen er at skabe et attraktivt boligområde med en grøn karakter, der åbnes op mod den omgivende by og bygger videre på og styrker de bymæssige kvaliteter i området.