Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Hovedstruktur

Bymønster

Brædstrup er en centerby i Horsens Kommune og er den største by efter Hovedbyen Horsens og den by med den største andel af detailhandel udenfor Horsens. Brædstrup er også den eneste by udover Horsens, hvor Byrådet har peget på områder til omdannelse og fortætning. Brædstrup betjener et større opland med servicefunktioner, detailhandel, og lokal erhvervsstruktur. Byen er vigtig i bosætningsøjemed, da den har store kvaliteter at tilbyde borgerne i Horsens Kommune. Derfor skal Brædstrup fortsat udvikles som bosætningsby der forsynes med gode skole-, børnepasnings- og fritidstilbud samt mulighed for at der kan etableres butikker til forsyning af byen og dens opland.

Retningslinjer

Områdefornyelse

Brædstrup er udpeget som område for byomdannelse, hvor der vurderes af være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne områderne. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for hvert enkelt af områderne.

Ved byomdannelse er det vigtigt, at de bevaringsværdige bygninger genanvendes i videst muligt omfang for at sikre fortællerværdi og kulturhistorien i områderne. Samtidig er det vigtigt, at nybyggeri tilpasses skalamæssigt til området og til den omkringliggende by, så der sikres god sammenhæng. Når dette vurderes skal det også vurderes i forhold til Hovedstrukturens afsnit om høje huse.

Det skal prioriteres, at der etableres friarealer og grønne rum, der giver mulighed for bevægelse og rekreative aktiviteter i forbindelse med byomdannelse i Horsens Kommune.

Når der sker omdannelse i den eksisterende by, skal der fokuseres på at optimere trafiksikkerheden.

Detailhandelsstruktur

Lokalplanområdet ligger indenfor Brædstrup bymidte.

Landskabsområde

Lokalplanområdet ligger indenfor Brædstrup Højland.

Værdifuldt kulturmiljø

Lokalplanområdet ligger indenfor et værdifuldt kulturmiljø ligesom det meste af Brædstrup by. Brædstrup er en større stationsby udviklet oveni Brædstrup landsby efter jernbanens åbning 1899. Der er et sygehusmiljø i den nordøstlige del. Den nord-sydgående bygade er fortsat fuld af kommercielle funktioner.

En række af kommunens værdifulde kulturmiljøer og kulturspor fortjener en særlig beskyttelse, fordi de udgør en vigtig del af vores fælles historie. Udpegningen af de værdifulde kulturmiljøer fremhæver en række særligt værdifulde kulturhistoriske træk i kommunen.

I udpegningen er der lagt vægt på bevaringsværdige kulturmiljøer med egnskarakteristiske eller særlige kulturhistoriske træk samt koncentrationer af kulturspor, som i sammenhæng beskriver en historisk periode eller forløb både i by og på land. Horsens Kommune har uden ændringer overtaget Vejle Amts udpegning af kulturmiljøer, som hovedsagelig er kulturmiljøer i det åbne land. I et samarbejde med Horsens Museum har kommunen udpeget kulturmiljøer i byområderne. Ved udpegningen af kulturmiljøerne er der lagt vægt på synligheden i samspillet mellem landskab, bebyggelse og menneskers udnyttelse heraf.

Nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og større terrænændringer inden for et udpeget kulturmiljø kan kun ske under hensyntagen til, at sammenhængen mellem de kulturhistoriske elementer ikke forringes væsentlig eller går tabt.

Inden for og af de værdifulde kulturmiljøer skal der tages særligt hensyn til de kulturhistoriske interesser, f.eks. i forbindelse med planlægning, byggeri, terrænreguleringer, beplantning og etablering af tekniske anlæg. Jernbanenettet har været tæt udbygget i Horsens Kommune. Dels løber den jyske længdebane igennem kommunen. Dels har 4 privatbaner haft deres udgangspunkt i Horsens By. Stationsbyerne, de mindre stationer, trinbrætanlæg og baneforløbet fortæller en meget vigtig historie omkring den trafikale og erhvervsmæssige udvikling i kommunen.

Klima og Miljø

Støjbelastet areal

Dele af området ligger indenfor et støjbelastet areal grundet b.la. vejtrafikstøj fra Nørregade. Indenfor de støjbelastede arealer kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en bebyggelse, der er trukket tilbage fra Nørregade med fælles friarealer væk fra vejen så acceptable støjforhold sikres.

Indsatsplan for grundvand

Dele af lokalplanområdet er omfattet af indsatsplan for grundvand. Lokalplanen ligger indenfor indvindingsoplandet til Brædstrup Vandværk, 2 km sydvest for vandværkets boringer. Grundvandsmagasinet er i området vurderet som værende sårbart på grund af et begrænset lerdække over magasinet. En ændring af områdets anvendelse fra kro til boligområde vurderes ikke at øge risikoen for forurening af grundvandet.

Der sker med lokalplanen ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinier.

Rammer

Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanramme 20CE01, hvor områdets anvendelse fastlægges til centerformål, butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service samt foreningsaktiviteter.

Indenfor området må der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 3500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 2000 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for rammeområdet er 18100 m2. Hvis der etableres åben-lav eller tæt-lav boliger indenfor bydelscentret, er bebyggelsesprocenten 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav. En del af rammeområdet mellem Jernbanegade, Vestervangen og Folkeparken er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for området.

Den maksimale bebyggelsesprocent for området er 120. Indenfor området må der maksimalt bygges i 4 etager i maksimum 16 meters højde.

Der er overensstemmelse med lokalplanen i forhold til Horsens Kommuneplan 2017´s rammebestemmelser.