Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Museumsloven

Arkæologi

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet.

Der er ingen kendte fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Hovedparten af lokalplanområdet er bebygget eller befæstet, hvorfor risikoen for at påtræffe bevarede jordfaste fortidsminder er lille.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Tilladelser og godkendelser af husdyrbrug

Der ligger 4 landbrugsejendomme nord vest for lokalplanområdet, alle i landzone:

Davdingvej 16, Kvægbrug, afstand 1,3 km. Godkendelse til 1616 DE.

Grædstrupvej 10, afstand 840 meter. Planteavl. Intet erhvervsmæssigt husdyrhold.

Grædstrupvej 4, Hestestutteri, afstand 540 meter. Tilladt dyrehold: 6,9 DE.

Ny Tønningvej 3, Brædstrup Rideskole, afstand 300 meter. Tilladt dyrehold: 15,5 DE.

Der er i husdyrgodkendelse.dk beregnet en lugtkonsekvensafstand på 723 meter fra Davdingvej 16. Pga. afstanden på 1,3 km til kvægbruget, vurderes lokalplan 313 ikke at få indflydelse på husdyrbrugets udvidelsesmuligheder. De to hestebrug er forholdsvist små. Afstand til byzonen ændres ikke med lokalplansforslaget, og lokalplanområdet ligger inde i eksisterende byzone.

Det vurderes ikke, at lokalplanen vil medføre indskrænkninger i nogle af husdyrbrugenes udvidelsesmuligheder.