Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Hvilke hovedhensyn har Horsens Kommune lagt til grund for afgørelsen
Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Kulturmiljø
  • Byfortætning
  • Grundvand
  • Lugt, støv og støj
  • Virksomhedsklasse
  • Visuel påvirkning/skygge
  • Ulykkesrisiko

Kulturmiljø

Brædstrup midtby, herunder Brædstrup Kro, er i Kommuneplan 2017 udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

Området ligger i et kulturmiljø, beskrevet som en større stationsby, udviklet oveni Brædstrup landsby efter jernbanens åbning i 1899. Kroen udgør en væsentlig del af Brædstrup Bys historie

Bygningerne blev i 1992 SAVE-registreret og blev da vurderet til ikke at have nogen bevaringsværdi.

Ved en lokalplanlægning skal der tages størst muligt hensyn til, at området ligger inden for et kulturmiljø, som gammel oprindelig landsby og stationsby.

Byfortætning

Arealet er ikke udpeget som byfortætningsområde i Kommuneplan 2017. Arealet vurderes dog at være velegnet til fortætning. Det bør ved lokalplanlægning iagttages, at den nye bebyggelses facadelinje kommer til at understøtte den pladsdannelse / rumdannelse ud mod Nørregade, som kroen gør i dag.

Grundvand- vandværksopland

Lokalplanen ligger indenfor indvindingsoplandet til Brædstrup Vandværk, 2 km sydvest for vandværkets boringer. Grundvandsmagasinet er i området vurderet som værende sårbart på grund af et begrænset lerdække over magasinet. En ændring af områdets anvendelse fra kro til boligområde vurderes ikke at øge risikoen for forurening af grundvandet.

Lugt, støv og støj

Lugt

Det vurderes at lugtgener i omgivelserne i f t DLG i Brædstrup er meget begrænsede. Grovvarevirksomheder kan give lugtgener når de producerer dyrefoder. Der er ingen foderstofproduktion på DLG. I nogle tilfælde kan høje afkast selv langt fra et planområde være af betydning, men lugt-kilderne her er diffuse og medfører sandsynligvis kun helt lokale påvirkninger. I forhold til disse vil DLG allerede være mere begrænset af, at der ligger boliger mellem det aktuelle lokalplanområde og virksomheden.

Støj

Dele af området ligger indenfor et støjbelastet areal udpeget i Kommuneplan 2017 grundet b.la. vejtrafikstøj fra Nørregade. Indenfor de støjbelastede arealer kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en bebyggelse, der er trukket tilbage fra Nørregade med fælles friarealer væk fra vejen så acceptable støjforhold sikres.

Støjgrænserne for lokalplanområdet vil blive lavere på hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14 med en anvendelse til etageboliger end med den nuværende anvendelse til centerformål, men DLG er allerede begrænset af endnu lavere støjgrænser gældende for boligområdet mellem virksomheden og det aktuelle planområde. Derfor kan DLG pr definition ikke medføre støjgener ind i det aktuelle område. Og en ændring af planlægning som den foreslåede ændrer derfor heller ikke på DLGs vilkår.

Thyregod Biler ligger umiddelbart nord for den aktuelle lokalplanområde. Det vurderes at Thyregod Biler, Nygade 2-14, 8740 Brædstrup ikke får ringere vilkår, i det virksomheden på nuværende tidspunkt allerede ligger 0 – 20 meter fra støjfølsomt område. Derfor skubbes de ikke i klassificering og har dermed uændret vilkår.

Der ligger allerede i dag boliger (åben-lav) på både Nygade 7 og Nygade 5. Alene derudfra vil den ændrede planlægning ikke medføre strammere miljøforhold for Thyregod Biler end hvad der allerede gælder i dag.

Virksomhedsklasse

DLG er vurderet til virksomhedsklasse 6 grundet den store aktivitet der er i høstperioden. Resten af året kunne de godt ligge på 4-5. En ændring af områdets anvendelse fra kro til boligområde vurderes ikke ændre vilkårene for DLG.

Visuel påvirkning/skygge

Der er i forbindelse med projektet udarbejdet skyggeanalyser, der viser hvilken skyggepåvirkning projektet kan tilføre.

Grundet punkthusbebyggelsens placering langs Nørregade vurderes den kommende bebyggelse ikke at tilføre en væsentlig skyggepåvirkning af omgivelserne.

Ulykkesrisiko

Gødningsoplaget er af en størrelse under grænseværdierne for risikovirksomhed. Skulle der opstå brand i et gødningsoplag vil dette kunne påvirke omgivelserne med røg mv. Det sandsynlige scenarie i tilfælde af en brand i et større oplag vil være at beredskabet kan være nødt til at evakuere dele af naboområderne.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.