Bestemmelser

I henhold til lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er,

1.1 at fastlægge områdets anvendelse til boligformål, som tæt-lav boligbebyggelse og etagebebyggelse

1.2 at sikre en bebyggelsesstruktur, der tilpasses områdets kulturmiljø

1.3 at sikre en struktur for beplantningen i området

1.4 at sikre udlæg af fælles grønne rekreative arealer, samt sikre tilgængelighed til dem

1.5 at fastlægge maksimale befæstelsesgrader for at varetage klimahensyn.
 

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 11a, 11ah og 11ao Brædstrup By, Ring.

2.2 Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 24.08.2018, udstykkes indenfor lokalplanområdet.

2.3 Lokalplanområdet opdeles som vist på kortbilag 1A i følgende delområder: 1, 2 og 3.

2.4 Området skal forblive i byzone.

3.1 Delområde 1 skal anvendes til tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.

3.2 Delområde 2 skal anvendes til vej- og parkeringsanlæg.

3.3 Delområde 3 skal anvendes til boligformål til helårsbeboelse med etagebebyggelse og fælles friarealer.

3.4 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning.

Redegørelse

Tæt-lav boligbebyggelse er rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse, klyngehuse eller gårdhavehuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger, dvs. garager, carporte og mellem småbygninger, hvis sammenbygninger udføres med en længde på mindst 3,0 meter.
Etagebebyggelser er beboelsesbygninger i to etager eller derover med vandrette lejlighedsskel.

4.1 Udstykningen skal følge strukturen på kortbilag 3.

4.2 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i henhold til lokalplanens retningslinjer og principper.

For delområde 1 gælder

4.3.1 I delområde 1 må der maksimalt opføres 570m² etageareal fordelt på 5-6 boliger.

For delområde 3 gælder

4.4.1 I delområde 3 må der maksimalt opføres 3500m² etageareal.

5.1 Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Nygade og Vestergade, der forlænges gennem lokalplanområdet.

5.2 Stamvejen skal udlægges i en bredde på 7 meter med en kørebanebredde på min. 5,5 meter.

5.3 Stamvejen udføres i enten asfalt, belægningssten i beton og/eller i græsarmering.

5.4 Parkering udføres i græsarmering.

5.5 Der skal etableres stianlæg indenfor lokalplanområdet. Den nord-sydgående stiforbindelse mellem Nygade og Vestergade skal forbindes med en stiforbindelse til Nørregade som vist på kortbilag 3 og 4.

5.6 Stier skal udlægges i en bredde på minimum 5 m med en stibanebredde på 3 meter. Stier skal anlægges med fast belægning, som f.eks. grus, stenmel, fliser eller asfalt.

5.7 Der skal via stamvejen sikres kørende adgang til regnvandsbassinet i delområde 1.

Redegørelse

Da der ønskes et grønt boligområde, hvor vejarealet udgør en vigtig del af områdets fællesareal, ønskes anlæg med fast belægning begrænset.

6.1 Der skal udlægges minimum 1-2 handicap p-pladser i området.

6.2 Der skal udlægges fællesparkering: 1 p-pladser pr. bolig i etagebebyggelse

6.3 Der skal udlægges 1 p-plads pr. bolig i tæt-lav ved individuel parkering eller 1,5 p-plads pr. bolig i tæt-lav som fællesparkering.

6.4 Der skal etableres cykelparkering med plads til minimum 2 cykler pr. etagebolig.

7.1 Området skal forsynes med kollektiv varmeforsyning med tilslutningspligt for grundejere i lokalplanområdet. Lavenergibebyggelse er ikke omfattet tilslutningspligten.

7.2 Der er forbud mod at etablere elopvarmning i eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er udlagt til kolletiv varmeforsyning. Forbuddet gælder ikke lavenergibebyggelse.

7.3 Lokalplanområdet skal vandforsynes fra et alment vandværk.

8.1 På skrånende terræn skal bygninger udformes og placeres, så grundenes niveauspring optages i bebyggelsen. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 meter i forhold til eksisterende terræn.

For delområde 1 gælder

8.2.1 Etagearealet i delområde 1 må maks. være på 570 m² fordelt på 5-6 boliger.

8.2.2 Bebyggelsen i delområde 1 må opføres i maksimum 1 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 7 meter over niveauplan/terræn. Skorstene undtaget.

For delområde 2 gælder

8.3.1 Bebyggelse i delområde 2 må kun etableres i form af mindre, uopvarmede konstruktioner, såsom overdækket cykelparkering, legeredskaber og affaldshåndtering.

For delområde 3 gælder

8.4.1 Bebyggelsen i delområde 3 skal opføres indenfor byggefelterne, som vist på kortbilag 3.

8.4.2 Bebyggelsen i delområde 3 må opføres i maksimum 4 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere en 16 meter over naturligt terræn/niveauplan. Skorstene og elevatortårne undtaget.

8.4.3 Etagearealet i delområde 3 må maks. være på 3500 m².

Redegørelse

Punkthusene placeres langs Nørregade og skal bidrage til at styrke gadeforløbet - som de omgivende villaer og randbebyggelsen længere inde i byen. Mellem punkthusene bliver der visuel kontakt og mulighed for ophold og at gå igennem bebyggelsens grønne fælles uderum.
Punkthusene opføres i 3-4 plan i en højde svarende til den eksisterende kro. Bygningerne udformes som sammenstillede bygningskroppe, der skalamæssigt modsvarer de relativt store bygningsvolumener langs Nørregade og den tætte bymasse mod syd.
Rækkehusene opføres i et plan og skaber en naturlig nedtrapning til skalaen i villaområdet, der ligger vest for projektområdet.

9.1 Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende eller blændende. Vinduer og drivhuse er undtaget.

9.2 Bebyggelsens facader skal opføres i tegl som blank mur. Undtaget er småbygninger som skure og overdækket cykel parkering, som må udføres med facader i træ og/eller pladebeklædning.

9.3 Punkthusenes nordlige facader skal enten bearbejdes med en detaljering i murværket i form af relief, forbandtskift, variation, skift i sten eller begrønnes med levende beplantning, som beskrevet i § 10.8.

9.4 Til mindre bygningsdetaljer må der anvendes andre materialer, som for eksempel pudset murværk, træ eller plade.

9.5 Altaner udføres som lette påhængte altaner med lukkede værn i semitransparent glas.

9.6 Der må ikke etableres altangange/svalegange.

9.7 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelsen, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.

9.8 Der må kun opsættes solceller på sorte tage. Solceller skal integreres i selve tagfladen eller facade, så solcellerne er en del af byggeriets arkitektur

9.9 Solceller på tage og facader skal være anti-refleksbehandlede, og rammer og solceller skal have samme farve/sorte. På tage skal de opsættes i en firkant med samme hældning som taget, på facader i hele firkanter/i en hel firkant.

9.10 Solceller på flade tage skal opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer.

For delområde 1 gælder

9.11.1 Tage skal udføres med enten saddeltag eller ensidig taghældning (10-30 graders hældning)

9.11.2 Tage skal være belagt med sort tagpap eller som grønne sedum tage.

9.11.3 Tage på mindre bygninger som f.eks. skure skal udføres med fladt tag.

For delområde 3 gælder

9.12.1 Tage skal være flade, herunder tage på cykelparkering og skure.

9.12.2 Tage skal være belagt med sort tagpap.

Redegørelse

Både kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer er der krav til arbejdet med etagebebyggelser og høje huse i Horsens Kommune. Ved etagebyggeri nær bevaringsværdig bebyggelse skal ny bebyggelse understøtte historie- og identitetsbærende træk.
Stueetager skal forholde sig til gaden, indeholde markerede indgangspartier og generelt være detaljerede, åbne og inviterende i udformningen. Facader må ikke være afblændede.
Altangange tillades ikke mod gader.
Den samlede bebyggelse opføres med materialer og karakter, der går i dialog med de eksisterende byhuse i området.

10.1 Der skal udlægges fælles opholdsarealer, som følger stukturen på kortbilag 3 og 4.

10.2 Beplantningen i området skal etableres i overensstemmelse med lokalplanens § 10.3-10.11 og følge strukturen på bilag 3 og 4.

10.3 De fælles opholdsarealer skal udlægges i græs med forårsløg. Der skal plantes grupper af træer, samt indrettes lege- og opholdspladser på fællesarealerne.

10.4 I overgangen mellem lokalplanområdet og matr. nr. 11b Brædstrup By, Ring skal der etableres et tæt beplantningsbælte i min. 5 meters bredde.

Beplantningsbæltet skal være med arter som dunet Gedeblad, Fjeldribs, Hunderose, Kvalkved, Rød Kornel, Sargents æble og slåen.

10.5 I overgangen mellem lokalplanområdet og de eksisterende villaer mod Rådhusgade skal den eksisterende levende beplantning bevares eller erstattes af en bøgehæk.

10.6 Langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning skal der plantes grupper af træer mod Nygade.

10.7 Træer skal være arter som engriflet almindelig hvidtjørn og naur samt mindre grupper af frugttræer som æble, pære, mirabelle, paradisæble.

10.8 Der skal enten etableres levende beplantning op af punkthusenes nordlige facader, som eksempelvis rådhusvin, blåregn, klatre hortensia eller ske en bearbejdning af facaderne som beskrevet i § 9.3.

10.9 Punkthusenes opholdsterrasser på terræn skal omkranses af levende lav beplantning.

10.10 Parkeringspladser skal anlægges med beplantning i form af omkransende bøgehække.

10.11 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 meter. Undtaget er vejanlæg og regnvandsopsamlingselementer.

10.12 Anlæg til regnvandshåndtering i fællesarealerne skal udformes så de naturligt indgår i de grønne arealer.

10.13 Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,45. Overstiger befæstelsen 0,45, skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på 0,45 overholdes.

10.14 Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer skal etableres med en lyspunkthøjde på maksimum 3,5 meter, som afskærmet og ikke-blændende skot- eller pullertbelysning.

10.15 Belysningskilder skal fremstå med ensartede belysningsarmaturer.

10.16 De ubebyggede arealer på den enkelte grund, samt områdets ubebyggede fællesarealer, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg, samt både.

Redegørelse

Bestemmelserne om beplantning skal tilføre lokalplanområdet og næromgivelserne grønne oplevelser.
Beplantning er med til at skabe rum og definere overgange, der giver stedet karakter.
Beplantningen styrker områdets biodiversitet og mindre grupper af frugttræer referere til ældre byhavers klassiske æbletræer.
For at sikre en grøn karakter i lokalplanområdet fortættes trægrupperne mod syd til et grønt bånd langs Vestergade og helt frem til Nørregade.

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet kollektiv varmeforsyning.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der sikret afledning af regnvand til områdets regnvandsbassiner.

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.

11.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der etableret fælles opholdsarealer, veje, stier og parkeringspladser, som nævnt i §§ 5,6 og 10.

11.5 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før beplantningerne som nævnt i § 10 er etableret.

12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område.

12.2 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.

12.3 Grundejerforeningen skal oprettes, når Horsens Kommune kræver det.

12.4 Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens Kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

12.5 Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse, renholdelse af de fællesarealer og fællesanlæg nævnt i §§ 5,6 og 10.

12.6 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer og de anlagte fællesanlæg nævnt i §§ 5,6 og 10.

12.7 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

13.1 Der er i 1971 tinglyst en deklaration vedrørende oversigtsarealer ved Nygade. I forbindelse med lokalplanen skal oversigtsarealerne reduceres, således at de er tilsvarende de anbefalinger der i dag ligger til udformningen af oversigtsarealer.

Redegørelse

Oversigtsdeklarationen er lavet på et tidspunkt, hvor der var andre krav til udformningen af oversigtsarealerne end der er i dag. Horsens Kommune er påtaleberettiget og vil reduceres den således at den er tilsvarende de anbefalinger der i dag ligger til udformningen af oversigtsarealer.

14.1 Den del af lokalplan nr. 6- Bymidten - Brædstrup, der ligger inden for lokalplanområdet ophæves ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke at en hidtil lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.