Lokalplanens indhold

Lokalplanen supplerer og korrigerer den gældende Lokalplan 1-2012 på følgende punkter:

Munksbakke (der henvises til lokalplanens kortbilag 3) udlægges til tæt-lav boligbebyggelse, fordi der vurderes at være et behov, som i øjeblikket er større end efterspørgslen på etageboliger. Bebyggelsen etableres efter en samlet plan, der defineres i nærværende lokalplan. Bebyggelsen er af en karakter, som investoren vurderer vil være attraktiv: Enkle, energiøkonomiske boliger i en og to etager, små grunde med begrænset vedligeholdelse, parkeringspladser ved boligen og fælles grønne områder.

Bebyggelsen opdeles i to enheder af en relativt smal, fælles grønning med legeområder. Terrænet udformes så der i tilfælde af kraftig regn eller skybrud kan afledes og opsamles vand fra bebyggelsen. Overfladevand fra områder nordvest for bebyggelsen ledes gennem Munksbakke i en såkaldt wadi, der udformes som en græsklædt rende. Desuden etableres et bassin med flade sider til forsinkelse af vand. Wadien og bassinet er i overensstemmelse med principperne om lokal afledning og nedsivning af regnvand, som fremgår af Lokalplan 1-2015, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø. Munksbakke er udformet således af overfladevand fra tage, belægning og veje ledes på overfladen til en wadi, der løber langs hver vej. Wadierne udformes som en blød græsfordybning, med hældning mod syd, således vandet kan rende væk. Langs boligområdets sydlige kant nedgraves en drænkasse til opstuvning af det vand der ikke nedsives. Drænkassen udføres med overløb til regnvandsbassinet i tilfælde af ekstremregn.

For begge boligenklaver gælder, at de fælles grønne arealer er relativt små, fordi området Bygholm Bakker vil blive velforsynet med grønne arealer mellem boligenklaverne og på arealerne mellem boligenklaverne og Lovbyvej langs Bygholm Sø.

For Normandshave er der skitseret en udstykningsplan, som indgår som kortbilag 6 i nærværende lokalplan. På baggrund af en vurdering af markedsforholdene ændres grundstørrelsen fra maksimalt 600 m2 til 900- 1100 m2 og etageantallet ændres fra 2 etager til 1-2 etager.

Som følge af begge boligenklavers landskabelige beliggenhed og synlighed set fra omgivelserne er bestemmelse om tagmateriale skærpet, således at der ikke må anvendes reflekterende materiale som glaseret eller engoberet tegl. Tagpap tillades, fordi det vurderes at være et tidløst materiale som fremtræder diskret i landskabet. I Nordmanshave tillades røde og sorte tag i tegl og beton, som kan medvirke til at bebyggelsen får sin eget præg i forhold til Billeshave. Endvidere er der bestemmelser, der begrænser tagformerne og omfanget af kviste med henblik på at opnå en indbyrdes harmoni mellem bebyggelsens individuelle huse.

De ovenstående ændringer vedrører §1- §8 i Lokalplan 1-2012. Disse paragraffer ophæves for nærværende lokalplanområder og erstattes af nærværende lokalplans bestemmelser, hvori relevante bestemmelser fra Lokalplan 1-2012 er indarbejdet. Den øvrige del af lokalplan 1-2012 er fortsat gældende for boligenklaverne Munksbakke og Normandshave.