Beliggenhed & eksisterende forhold

Boligenklaven Munksbakke er i princippet lig med boligenklaven 2.3 i Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø. Størrelsen og placeringen af enklaven er justeret, dels som følge af en vejteknisk optimering af stamvejen Bygholm Bakkers forløb, dels fordi lavere bygningshøjde gør en placering længere mod syd landskabeligt uproblematisk.

Boligenklaven Normandshave er i princippet lig med boligenklaven 2.4 i Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø. Størrelsen og placeringen af enklaven er justeret, især som af en følge af den øgede grundstørrelse og en vejteknisk optimering af stamvejen Bygholm Bakkers forløb.

Lokalplanen omfatter således to delområder, adskilt af fordelingsvejen Bygholm Bakker.

Delområdernes placering og de eksisterende terrænforhold fremgår af kortbilag 2. Delområde 1 Munksbakke er 3,3 ha og henligger som udyrket areal, der falder ca 4 m mod nordøst. Delområde 2 Normandshave er ca 3,4 ha og henligger som dyrket og udyrket areal, der falder ca 3,5 m mod øst. Terrænforholdene er angivet på kortbilag 2. Den sydvestlige del berører Nørremarksgården, hvor der i en årrække har været rideskole. De berørte bygninger har lav bevaringsværdi og påregnes nedrevet. Nordvest for Nørremarksgården er eksisterende løvfældende træbevoksning, hvoraf en del, som er placeret umiddelbart vest for Normandhave, skønnes at kunne bevares.

Lokalplanområdets beliggenhed i Horsens

Luftfoto fra juni 2015. Den centrale og østlige del af byudviklingsområdet set mod syd