Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrunden for lokalplanen

Som led i den forsatte udvikling af boligområdet Bygholm Bakker i overensstemmelse med Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø er der udarbejdet forslag til byggeretsgivende lokalplan for to boligenklaver. Lokalplanen omfatter enklaven Munksbakke med tæt-lav boligbebyggelse og enklaven Normandshave med åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse), begge grænsende op til områdets første boligenklave Billeshave.

Baggrunden for planen for enklaven Munksbakke er, at en investor har udvist interesse for enklaven med henblik på opførelse af en tæt–lav boligbebyggelse med 74 boliger i 1-2 etager. Horsens Kommune vurderer, at projektet er i god overensstemmelse med intentionerne om høj bebyggelsestæthed, som fremgår at Lokalplan 1-2012, hvor den pågældende enklave benævnt 2.3 er udlagt til byggeri i 2-4 etager. Med udgangspunkt i investorens skitseprojekt har Horsens Kommune udarbejdet supplerende lokalplanbestemmelser, som præciserer og justerer enklavens afgrænsning og anvendelse til tæt-lavt boligbebyggelse. Hensigten er at give mulighed for at etablere en tæt, harmonisk bebyggelse, hvor beplantning og lokal afledning og nedsivning af regnvand medvirker til at give en særlig karakter.

I lokalplan 1-2012 er enklaven 2.4, som svarer til Normandshave, udlagt til boliger i form af etagebyggeri, åben-lavt eller tæt-lavt byggeri. Horsens Kommune har besluttet at udlægge enklaven til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse) . På grund af markedsforholdene er der ønske om at ændre på bestemmelserne i Lokalplan 1-2012 om grundstørrelse på maks. 600 m2 og krav om byggeri i to etager. Lokalplanens bestemmelser om Nordmandshave lægger sig dermed indholdsmæssigt tæt op ad lokalplan 2014-5, Billeshave.

Lokalplanens formål

Formålet med nærværende lokalplan 2016-5, Boliger, Munksbakke og Normandshave, Bygholm Bakker er at fastlægge supplerende bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udformning, således at der gives mulighed for at etablere en tæt-lav boligenklave opført efter en samlet plan og en åben-lav boligenklave med grunde på 900-1.100 m2 og boliger i en eller to etager. Bebyggelserne skal have en grøn karakter med beplantning samt lokal afledning og nedsivning af regnvand.

Lokalplanen supplerer Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.

Den centrale og østlige del af byudviklingsområdet Bygholm Bakker. boligenklaven nr. 2.2 Billeshave er byggemodnet. Nærværende lokalplan omfatter enklaverne 2.3 Munksbakke og 2.4 Normandshave.