Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen at

1.1 Fastlægge supplerende og korrigerende bestemmelser for lokalplan 1-2012 Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø således at der gives mulighed for at etablere en tæt-lav boligenklave udstykket efter en samlet plan og en åben-lav boligenklave med ændrede grundstørrelser og en eller to etagers boliger.

1.2 Varetage hensyn til klimatilpasning gennem bestemmelser om udformning af terræn.

For øvrige lokalplanmæssige forhold vil Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø fortsat være gældende.

2.1 Lokalplanområdet omfatter dele af matrikelnumrene 1ac, 1ad og 1al, Bygholm Hgd., Hatting, som angivet på kortbilag 1, og er beliggende i byzone.

Lokalplan 1-2012, §3 Områdets anvendelse ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:

3.1 Delområde 1 Munksbakke må anvendes til tæt-lav boligbebyggelse

3.2 Delområde 2 Normandshave må anvendes til åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplan 1-2012, §4 Udstykninger ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:

4.1 Udstykninger skal i princippet udformes som vist på bilag 3, Illustrationsplan Munksbakke og bilag 6, Illustrationsplan Normandshave.

4.2 Grundstørrelse for tæt-lav boligbebyggelse skal være 200-400 m2 excl 25 m2 andel af fælles friarealer inden for enklaven.

4.3 Grundstørrelse for åben-lav boligbebyggelse skal være 900-1100m2.

Redegørelse

De relativt små grundstørrelser for Munksbakke er fastlagt ud fra ønsket om stor bebyggelsestæthed i området som helhed, jfr lokalplan 1-2012, Helhedplan, Området nord for Bygholm Sø.
De relativt store grundstørrelser for Normandshave er fastsat ud fra en vurdering af markedsforholdene.

Lokalplan 1-2012, §8 Trafikforhold ophæves for området og erstattes med:

5.1 Lokalplanområdet Munksbakke og Normandshave skal begge vejbetjenes via fordelingsvejen Bygholm Bakker.

5.2 På lokalplanens illustrationsplaner er vist de arealer der skal udlægges til vej- og stianlæg.

5.3 Alle vejanlæg (stamveje og boligveje) skal udformes så det sikres at lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) kan køre uhindret på vejene uden at skulle bakke. I blinde vejender skal der etableres vendepladser for lastbiler i h.t. vejreglerne.

5.4 Ved vejtilslutning af boligvejene til stamvejene, samt i vejkurverne skal oversigtsarealerne, jf. gældende vejregler sikres. Indenfor oversigtsarealerne i kryds må der således ikke være hække, rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 m over vejniveau.

5.5 Overkørsler og tilkørslen til den enkelte ejendom skal, udformes så den overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.

5.6 Vejbelysning skal være i overensstemmelse med Horsens Kommunens belysningsplan. I Delområde 1 Munksbakke kan udover belysningsplanens armaturer anvendes NYX Led (Focus Lightning). Interne stier i Munksbakke forsynes som minimum med orienteringslys.

Særligt gældende for delområde 1, Munksbakke

Vedr benævnelser for veje og stier henvises til planskitsen i redegørelsen herunder.

5.7 Stamvejene (Stamvej A-B, og B-C) udlægges i 5,5 - 6 m med asfaltbelægning og med fortov/rabat langs den ene vejside i min. 2 m bredde, hvoraf min. 1,5 m skal være med fast belægning (betonfliser eller lignende). Langs den anden vejside bør der være min. 1,0 m græsklædt rabatareal/trug.

5.8 Stamvejene i (Stamvej A-B, og B-C) udlægges til lav hastighed (30 – 40 km/t). Vejene skal i deres udformning og indretning tilgodese den maksimale tilladelige kørselshastighed, hvilket bl.a. kan medføre at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger.

5.9 Boligvejene i (Boligvej 1-6) udlægges med min. 5 fast kørebanebelægning (f.eks. asfalt, betonfliser/sten og græsarmeringsfliser/sten). Langs boligvejene udlægges 1,5 - 2 m stiareal i fast belægning (f.eks. betonfliser).

5.10 Boligvejene (Boligvej 1-6) i udlægges til meget lav hastighed (10 - 20 km/t). Vejene skal i deres udformning og indretning tilgodese den maksimale tilladelige kørselshastighed, hvilket bl.a. kan medføre at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger.

5.11 De enkelte ejendomme må kun have direkte vejadgang til boligvejene (Boligvej 1-6).

5.12 Der må kun etableres én overkørsel pr. grund. Overkørslen må maksimalt være 4 m bred ved skel ved den enkelte carport/garage jf. bilag 4.

5.13 Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig eller 1 parkeringsplads pr. bolig og 0,5 parkeringsplads pr. bolig som gæsteparkering.

5.14 Stianlæg (sti a-b, b-c, c-d) skal udlægges i en bredde på 3 m med min. 2 m fast belægning eller f.eks. slotsgrus eller tilsvarende. Der kan etableres stiforbindelser fra stamvejen til stien langs fordelingsvejen Bygholm Bakker.

Særligt gældende for delområde 2, Normandshave

5.15 Boligvejen udlægges i 5- 6 m bredde med asfaltbelægning og med 2 x 3 m rabatareal (græsrabat/wadi).

5.16 Boligvejen udlægges til lav hastighed (max. 30 km/t). Vejen skal i deres udformning og indretning tilgodese den maksimale tilladelige kørselshastighed, hvilket bl.a. kan medføre at der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger.

5.17 De enkelte parcelhusgrunde må kun have direkte vejadgang til boligvejen.

5.18 For hver parcelhusgrund må der kun etableres én overkørsel, som maksimalt må være 4 m bred ved skel ved enkelt carporte/garage, og maksimalt 6 m bred ved skel ved dobbelt carport/garage. Der kan endvidere etableres en fodgængeradgang til fordør/postkasse o.l. som er maksimalt 2 m bred. Fodgængeradgang og overkørsel skal være indbyrdes adskilt med en minimumsafstand på 3 m.

Redegørelse

Benævnelser for veje og stier i Munksbakke

Lokalplan 1-2012, §8 Trafikforhold ophæves for området og erstattes med bestemmelserne i nærværende lokalplan, §5 Vej og Sti samt nedenstående bestemmelser.

Særligt gældende for delområde 1, Munksbakke

6.1 Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig eller 1 parkeringsplads pr. bolig og 0,5 parkeringsplads pr. bolig som gæsteparkering.

Særligt gældende for delområde 2, Normandshave

6.2 Der skal udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.

Redegørelse

Kravene er i overensstemmelse med Horsens Kommunes vejledende parkeringsnorm

Lokalplan 1-2012, §9 Tekniske anlæg er gældende for lokalområdet.

Lokalplan 1-2012, §4 Bebyggelsens omfang og placering ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:

Særligt gældende for delområde 1, Munksbakke:

8.1 Bebyggelse skal placeres i principiel overensstemmelse med Kortbilag 3.

8.2 Bygningshøjden må ikke overstige 8,0 m. Højden måles fra naturligt terræn eller fra et af kommunen fastlagt niveauplan.

8.3 Terrænreguleringer der overstiger +/-50 cm skal godkendes af Teknik og Miljø.

8.4 Bygninger i fælles friarealer må kun være småbygninger til brug for friarealernes pleje og rekreative anvendelse.

8.5 Det skal sikres, at terrænet udformes, så tag- og overfladevand håndteres og nedsives efter Horsens Kommunes gældende retningslinjer for nedsivning. Terrænet skal udformes, så overløb fra boligenklaven ved skybrud (5-års hændelse) løber til den tilgrænsende grønning mod syd. Det skal endvidere sikres, at overfladevand fra omgivende arealer ikke løber ind i boligenklaven, udover gennem wadien i bebyggelsens fælles grønning.

Særligt gældende for delområde 2, Normandshave:

8.6 Terrænreguleringer der overstiger +/- 50 cm skal godkendes af Teknik og Miljø.

8.7 Det skal sikres, at terrænet udformes, så overfladevand holdes på egen grund og nedsives efter Horsens Kommunes gældende retningslinjer for nedsivning. Terrænet skal udformes, så overløb fra grunden ved skybrud (5-års hændelse)løber til den omgivende grønning eller til vejarealet. Det skal endvidere sikres, at overfladevand fra omgivende arealer ikke løber ind i boligenklaven.

8.8 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel. Undtaget er terrænreguleringer i naboskel, såfremt der opnås enighed mellem berørte naboer.

8.9 Garager, carporte og udhuse placeres min. 1 meter fra skel.


Redegørelse

Der henvises til Horsens Kommunes vejledning ’Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde’.
Hensigten med bestemmelserne for Munksbakke om udformning af terrænet er at sikre at nedbør ved skybrud ledes væk fra bygninger og til wadier og forsinkelsesbassiner med overløb til den fælles grønning, som har naturligt fald mod syd. En samlet plan for terrænregulering inden for boligenklaven skal godkendes i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Hensigten med bestemmelserne for Normandshave om udformning af terrænet er at sikre at nedbør ved skybrud ledes væk fra bygninger og til forsinkelsesbassin eller omgivende grønning, hvorfra vandet kan løbe videre gennem grønningen i boligenklaven Munksbakke eller langs Billehave mod øst. Endvidere er det hensigten at undgå markante terrænpåfyldninger inden for parcellerne, dels af hensyn til naboer, dels af landskabelige grunde, idet det er et overordnet ønske at bevare eksisterende terræn.

Lokalplan 1 2012, §6 Bebyggelsens udformning ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:

Særligt for delområde 1, Munksbakke:

9.1 Bebyggelsen skal fremstå som rækker af dobbelthuse i 1-2 etager med facader af blank mur i blødstrøgne tegl, i princippet som vist på bilag 5 Facader, Munksbakke.

9.2 Mindre bygningsdele som døre må have kontrasterende farver.

9.3 Som tagmateriale skal anvendes tagpap eller begrønnede tage (f. eks. sedum) eller tagfladerne må anvendes til terrasser. Mindre tagflader kan have en anden beklædning. Der må ikke anvendes tagbeklædninger som zink og kobber.

9.4 På flade tage må etableres solfanger- og/eller solcelleanlæg hvis de udføres med antirefleksbehandlet overflade, hælder maksimalt 10 grader i forhold til vandret plan, er skjult bag murkroner og placeres på hver bolig efter et ensartet princip for hele bebyggelsen.

9.5 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet set fra vejene. Afskærmningen skal bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der skal udføres ensartet for området som helhed.

9.6 Afgrænsning af private haver må kun være klippede hække, jfr §10. Der må dog være faste træhegn nær bygningerne, hvis hegnene er ens og etableres som en del af den samlede bebyggelse.

Særligt for delområde 2, Normandshave:

9.7 Facaderne skal fremstå i dæmpede farver. Der må ikke anvendes signalfarver, og facaderne må ikke være hvide. Glas skal være klart eller svagt tonet. Facaderne må begrønnes med slyngplanter.

9.8 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, som f.eks. glaseret tegl. Som tagmateriale skal anvendes røde og sorte teglsten, røde og sorte betonsten, sort skifer, tagpap eller begrønnede tage (f. eks. sedum) eller tagfladerne må anvendes til terrasser. Mindre tagflader kan have en anden beklædning. Der må ikke anvendes tagbeklædninger som zink og kobber. Tage som ikke er flade eller med ensidig taghældning skal hælde mindst 25 grader. Kviste må maksimalt udgøre 50% af tagfladens bredde.

9.9 Der må etableres solfanger- og/eller solcelleanlæg, hvis de udføres med antirefleksbehandlet overflade, indpasses i bygningens arkitektur og orienteres så de ikke kan blænde, set fra omgivelserne.

9.10 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet set fra vejene. Afskærmningen skal bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med byggeriets arkitektur og materialeholdning.

Redegørelse

Særligt om delområde 1, Munksbakke:
Der kan anvendes flere, indbyrdes harmoniske typer tegl, eksempelvis en type til 2 plans huse og en mørkere eller lysere type til et plans huse, således at hele bebyggelsen får et varieret udseende.
Mindre bygningsdele i afvigende farver kan give spil i facaden uden af bebyggelsen bliver dominerende i landskabet.
Ved flade tage må solfangere/solceller kun etableres bag murkronen og ikke have højere overkant end denne. Tagfladerne vil være synlige fra højtliggende huse i boligenklaven og på afstand fra bakker og fremtidige etagebyggerier, og det er derfor et krav at solfangere/solceller placeres efter et samlet princip.
Zink og kobber må ikke anvendes som tagmateriale af hensyn til beskyttelse af grundvandet.
Det ønskes at bebyggelsen præges af hække og anden beplantning, men faste interne hegn ved terrasser tillades fordi de giver læ og afskærmning straks.

Særligt om delområde 2, Normandshave
Bestemmelserne om bebyggelsens udseende skal medvirke til at der etableres en moderne parcelhusbebebyggelse med et visuelt afdæmpet helhedspræg, idet boligenklaverne i Bygholm Bakker er placeret tæt på værdifulde landskaber (området ved Bygholm Sø mod syd og Store Hansted ådal mod nord).
Der tillades flere typer tagmateriale og farver end lokalplan 1-2012, således at bebyggelsen vil adskille sig fra bebyggelsen Billeshave, men under hensyntagen til den landskabelige virkning, idet der ikke tillades blanke eller reflekterende materialer eller markante farver.
Solceller/solfangere skal almindeligvis etableres i et samlet regulært felt parallelt med tagfladen og/eller facader for at indpasses bedst muligt i bygningens arkitektur.

Lokalplan 1-2012, §7 Ubebyggede arealer og beplantning ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

Særligt for delområde 1, Munksbakke:

10.1 Grønne arealer angivet på kortbilag 3 Illustrationsplan Munksbakke, udlægges til fællesarealer, som skal indrettes til leg, boldspil og ophold. Fællesarealerne skal være åbne mod de fælles friarealer der omgiver boligenklaven. Areal markeret med blåt udlægges til wadi (rende for afledning af kraftig regn) og bassin, med eller uden permanent vandspejl, til forsinkelse og nedsivning af regnvand.

10.2 Der skal i haver og fælles grønne områder være stor andel af græsarealer eller bede med mulighed for nedsivning af regnvand. Andelen af befæstede arealer skal generelt begrænses eller der skal etableres permeable befæstelser.

10.3 Interne hække mellem haver mv skal være bøg, Fagus silvatica.

10.4 Beplantning langs enklavens afgrænsning mod omgivelserne skal være hæk af bøg Fagus silvatica, vildæble Malus silvestris eller Malus sargentii. Alternativt kan vælges uklippet hæk af surbær Aronia melanocarpa ’Aron’ eller tilsvarende. Beplantningen vedligholdes fra begge sider af den pågældende boligenklaves grundejerforening.

10.5 Grupper af træer angivet på kortbilag 3, Illustrationsplan, Munksbakke skal være kraftigt voksende frugttræer (æble, pære, blomme eller kirsebær, alle podet på vildstamme), sorter af røn, Sorbus, naur, Acer campestre eller tilsvarende.

10.6 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet, set fra vejen. Afskærmningen skal bestå af fast hegn/mur, der er ensartet for delområdet.

Særligt for delområde 2, Normandshave

10.7 Grønne arealer angivet på kortbilag 5 Illustrationsplan Normandshave, udlægges til fællesarealer, som skal indrettes til leg, boldspil og ophold. Fællesarealerne skal være åbne mod de fælles friarealer der omgiver boligenklaven. Areal markeret med blåt udlægges til bassin, med eller uden permanent vandspejl, til forsinkelse og nedsivning af regnvand fra veje.

10.8 Vejtræer skal være en sort af fuglekirsebær, Prunus Avium ’Plena' eller tilsvarende.

10.9 I skel mod fællesarealer og nabo skal være hæk af naur, Acer Campestre. Hække holdes i en højde på min. 150 cm. Evt hæk eller levende hegn mod vej skal plantes på egen grund, min. 30 cm fra skel og holdes i en højde på maks. 100 cm.

10.10 Hæk mod fælles areal og vej vedligeholdes fra begge sider af den pågældende grundejer.

10.11 Fast hegn eller mur (indblikshegn) må kun etableres ved terrasser og ikke nærmere end 1 m fra skel.

10.12 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet, set fra vejen. Afskærmningen skal bestå af beplantning eller fast hegn/mur.

Redegørelse

De foreskrevne plantearter er robuste og velegnede under de lokale vækstbetingelser. Hække i Munksbakke er bøg, om giver afskæmning og læ det meste af året, fordi bøg beholder visne blade i vinterhalvåret. Træer og hække i Normandshave er forskellige fra de tilsvarende i nabobebyggelsen Billeshave, så de medvirker til at give de to parcelhus områder hver sin beplantningsmæssige karakter.

Lokalplan 1-2012 er gældende for lokalplanområdet.

Lokalplan 1-2012 er gældende for området.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

Redegørelse

Lokalplan 1-2012 er gældende for lokalplanområdet med de ændringer der fremgår af nærværende lokalplan 2016-5.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensation er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser af mere vidtgående karakter kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.4 For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.