Øvrig planlægning

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området spildevandskloakeres (sanitært spildevand) uden mulighed for afledning af overflade-/regnvand til spildevandssystemet. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Overflade-/regnvand håndteres ved lokal afledning og nedsivning af regnvand. Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning ved Horsens Kommune, Natur- og Miljøafdeling.

TEKNISKE ANLÆG

Varmeforsyning

Der er godkendt projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning (fjernvarme). Der er mulighed for dispensation for lavenergibyggeri, jfr Bygningsreglementet. Der henvises i øvrigt til redegørelsen under overskriften Bæredygtighed side 24 i lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

I lokalplanen stilles krav om afskærmning af affaldscontainere.