Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af Egebjergvej 173 (matr.nr. 4 ay Egebjerg by, Hansted) i Egebjerg om at kunne opføre boliger på ejendommen, hvor der tidligere var dagligvarebutik ("Brugsen"). Butikken ønskes nedrevet og der ønskes i stedet opført boliger som tæt-lav boligbyggeri samt eventuelt et fælleshus. Størstedelen af Egebjerg by er i forvejen udlagt til boliger. Det vil derfor være naturligt at opføre boliger på denne ejendom også. Området er i følge gældende kommuneplanrammer udlagt til centerformål. Anvendelsesændringen fra centerformål til boligformål kræver forudgående udarbejdelse af kommuneplantillæg samt nærværende lokalplan. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens planstrategi 2013 - 2017, hvor væksten i de eksisterende byer skal ske gennem byomdannelse og byfortætning. Mellembyerne herunder Egebjerg spiller en væsentlig rolle i udviklingen af et differentieret boligudbud.​

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er, at sikre, at matr.nr. 4 ay Egebjerg by, Hansted - Egebjergvej 173 kan anvendes til opførelse af boliger som tæt-lav boligbyggeri samt et eventuelt fælleshus. Samtidig skal lokalplanen sikre fælles friareal med mulighed for anlæggelse af en legeplads samt at sikre vejadgang fra Egesholm, som ligger nord for ejendommen.