Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Planerne omfatter ikke nogen af de i lovens bilag 3 og 4 omtalte anlæg.

Den samlede vurdering er at miljølovgivningen allerede, sikrer miljøet tilstrækkeligt i området og at "boligprojektet" ikke er omfattet af lov om miljøvurdering. Der er tale om almindelig og naturlig boligudvikling i en central del af en af kommunens mellembyer, hvor der tidligere har ligget en dagligvarebutik. Nærværende planer omhandler kun boliger, da både skole, daginstitution og indkøbsmuligheder findes i umiddelbar nærhed af planområdet. Derfor udnyttes de eksisterende servicefaciliteter og infrastrukturer optimalt. Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.