Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen at:

1.1 fastlægge rammer for områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse med fælles friarealer.

1.2 sikre vejadgang til boligerne

1.3 sikre mulighed for at eksisterende bygning m.v. kan nedrives og fjernes.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr.nr. 4ay Egebjerg by, Hansted, samt alle parceller, der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes herfra.

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone med denne lokalplan.

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse med tilhørende udendørsarealer samt færdselsarealer og fælles friarealer.

3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer, etableres anlæg til opsamling af regnvand samt øvrige tekniske anlæg primært til områdets forsyning.

Redegørelse

Området skal fremstå som område med tæt-lav boligbyggeri, fordi kommunen med den centrale placering i Egebjerg ønsker en fortætning.

4.1 Eventuel udstykning skal ske således, at den enkelte boligenhed med tilhørende udendørs opholdsareal kan udstykkes med vejadgang.

4.2 Eventuel udstykning skal sikre udskillelse af fælles friarealer herunder privat fællesvej.

4.3 Privat fællesvej må ikke udstykkes men skal udgøre en del af det fælles friareal.

4.4 Der kan ikke udstykkes yderligere fra ejendommen.

Redegørelse

Eventuel udstykning skal sikre, at den enkelte bolig får vejadgang (jf. byggelovens § 10A). Derudover skal eventuel udstykning sikre, at den enkelte bolig får et udendørs opholdsareal og at der skabes fælles friarelaer herunder vej og eventuel parkering for områdets samlede bebyggelse.
Bebyggelsesprocenten udregnes for den samlede ejendom (matr.nr. 4ay), hvorfor vejen ikke kan udskilles særskilt. Der henvises til beregningsreglerne i Bygningsreglementets (BR-10), bilag 1, stk. 3 nr. 1.

5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Egesholm. Ind- og udkørslen skal placeres så langt mod vest som muligt.

5.2 Der kan alene ske udkørsel fra lokalplanområdet til Egebjergvej. Såfremt den private fællesvej bliver blind, skal der etableres vendemuligheder for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) jf. vejreglerne.

5.3 Ind- og udkørsler til lokalplanområdet skal udføres som overkørsler (over fortov).

5.4 Vej anlægges som privat fællesvej og indrettes til kørsel med lav hastighed (30-40 km/t). Vejen skal etableres med fast belægning med en bredde på minimum 7 meter.

5.5 Der skal sikres gangstiforbindelse med en bredde på mindst 3 m mellem lokalplanområdet og Egebjergvej.

5.6 Vejbyggelinien langs Egebjergvej kan reduceres. Det skal sikres, at fortovet langs Egebjergvej kan flyttes minimum 3 meter mod vest, så der kan etableres cykelsti langs vestsiden af Egebjergvej.

5.7 Indkørsel til den enkelte bolig skal, hvis dagrenovationen ønskes afhentet ved standpladsen, udformes så den overholder de de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.

5.8 Ved vejtilslutninger skal der sikres nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne skal hække og anden beplantning maksimalt have en højde på 0,8 meter.

5.9 Der kan etableres vejbelysning henholdsvis stibelysning. Såfremt Horsens Kommune skal overtage driften og vedligeholdelsen af vej- og stibelysningen skal den tilgodese Horsens Kommunes belysningsplan.

Redegørelse

Egesholm er mindre trafikbelastet end Egebjergvej. Den primære adgangsvej til lokalplanområdet skal derfor sker fra Egesholm, hvorfor der kun kan ske udkørsel til Egebjergvej.
Det virker som en trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltning når adgangsveje udføres som overkørsler.
Egebjerg er en af kommunen mellembyer, som udbygges med boliger og der skal sikres mulighed for, at der kan etableres sikre trafikforhold eksempelvis ved etablering af cykelstier.

6.1 Der skal etableres/anlægges 2 parkeringspladser ved hver bolig.

6.2 Antallet af parkeringspladser kan reduceres til 1½ parkeringsplads pr. bolig, såfremt der anlægges fælles parkering inden for området. Hvis der etableres fælles parkering skal der etableres/anlægges 1 parkeringsplads ved hver bolig samt etableres/anlægges fælles parkeringsplads svarende til ½ plads pr. bolig (gæsteparkering).

6.3 Fælles parkering (gæsteparkering) skal anlægges så de får et "grønt" udtryk (se redegørelse for parkeringsforhold).

Redegørelse

Fælles parkering (gæsteparkering) skal etableres / anlægges så de får et grønt udtryk, således de kan indgå i det samlede udtryk, som ønsket opnået for området som helhed (se redegørelsen til § 10) Dette kan ske ved ved beplantning og/eller ved befæstelse som græsarmering. Fælles parkering (gæsteparkering) kan også ingå i den private fællesvej eller i de grønne fællesarealer, hvis p-pladserne markeres ved eksempelvis belægningsskift, opstribning, beplantning eller anden form for markering. Se endvidere redegørelsen for ubebyggede arealer under § 10.

7.1 Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

7.2 Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S.

7.3 Området tilsluttes Horsens Vands kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S.

7.4 Området separatkloakeres. Hvis regnvand nedsives skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.

7.5 Der anvendes parkamaturer som vej- og stibelysning i henhold til Horsens Kommunes belysningsplan.

8.1 Bebyggelsen må opføres i højst 2 etager med en totalhøjde på højst 8,5 meter. Højden måles fra naturligt terræn eller fra et af kommunen fastlagt niveauplan.

8.2 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må være højst 40.

8.3 Bebyggelsen skal placeres efter principperne som vist på bilag nr. i 2 rækker sammenbyggede huse med adgangsvej placeret mellem husrækkerne.

8.4 Bebyggelsen skal placeres således, at den enkelte boligenhed kan udstykkes med vejadgang med tilhørende udendørs opholdsareal.

8.5 Eventuelle sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser, udestuer og tilbygninger skal udføres ens med hensyn til placering, udtryksform og materialevalg.

Redegørelse

Bestemmelserne skal sikre, at der skabes tilstrækkeligt plads i området til etablering af fælles friarealer og sikre at bebyggelsen ikke bliver for dominerende i forhold til omgivelserne.
Bestemmelsen om ensartethed for sekundære bygninger ønskes sikret ved, at ejeren (ved udlejningsboliger) eller grundejerforeningen (ved ejerboliger) skal have udarbejdet tilstrækkeligt tegningsmateriale for placering og udformning med nødvendige beskrivelser for at sikre et ensartet udseende som bestemt ovenfor. Tegnings- og beskrivelsesmaterialet skal være dækkende for samtlige boliger i hele lokalplanområdet.

9.1 Boligernes facader og tage skal udføres i samme materiale i farver dannet af sort, hvid og jordfarver.

9.2 Sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser, udestuer og tilbygninger kan udføres i andre materialer end boligernes i farver dannet af sort, hvid og jordfarver. Se ovenfor § 8.5 samt redegørelse for § 8.

9.3 Facader og tagflader må ikke udføres med reflekterende / blændende overflader. Der må ikke anvendes glaserede tagsten.

9.4 Der må etableres solvarme- og solcelleanlæg, hvis de udføres med antirefleksbehandlet overflade samt orienteres således at de ikke blænder omgivelserne herunder naboer i området.

9.5 Skiltning og reklamering, udover almindelig navne- og nummerskiltning, må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. Der kan dog opsættes ét mindre skilt, hvis der drives erhverv, der normalt kan tillades drevet fra en bolig.

9.6 Paraboler og andre antenner placeres diskret, så de generer mindst muligt og må ikke være synlige fra omgivende veje og fællesarealer.

Redegørelse

Fordi lokalplanområdet giver mulighed for opførelse af tæt-lav boligbyggeri er det vigtigt, at bebyggelsen fremstår som en samlet bebyggelse i ens udformning og materialevalg.
Ved vurdering af reflekterende / blændende overflader kan der henvises til NCS skalaen, som opererer med glansgrader mellem 0 og 100, hvor 0 svarer til den helmatte overflade og 100 svarer til en maximalt højglans overflade. Facade- og tagmaterialer bør have en glansgrad på højst 20.

10.1 Der skal etableres / anlægges mindst 5 % af det samlede lokalplanområde (matr.nr. 4 ay) til fælles grønne friarealer med mulighed for ophold og leg.

10.2 Der skal mod øst (Egebjergvej) og Nord (Egesholm) etableres levende hegn som hækbeplantning.

10.3 Der skal indenfor lokalplanområdet etableres beplantning i form af træer og buske.

10.4 Der må ikke foretages terrænregulering mere end +/- 0,5 meter uden godkendelse fra Horsens Kommune.

10.5 Der må langs med Egebjergvej og Egesholm ikke terrænreguleres over fortovsniveau uden godkendelse fra Horsens Kommune.

10.6 Det befæstede areal på matriklen må udgøre 50 %. Hvis det befæstede areal er mere end 50 %, skal regnvandet forsinkes inden det tilsluttes kloak eller nedsives på grunden. Hvis regnvand nedsives, skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.

Redegørelse

Det er vigtigt at boligområdet til tæt-lav boligbyggeri får et grønt udtryk som "samler" området.
Fra områdets nordvestligste hjørne mod grundens sydøsligste hjørne falder terrænnet relativt stejlt og terrænnet ligger i det sydøstligste hjørne under fortovsniveau. Særligt omkring den eksisterende bebyggelse falder terrænet. Der må med projektets gennemførelse påregnes terrænregulering, som bringer grunden op i niveau med fortovet langs Egebjergvej. I skel mod naboen mod syd (matr. nr. 4ø) ligger terrænet højere. Opmærksomheden henledes på dette i forbindelse med den kommende bebyggelses højde og afstand til skel.

11.1 Før bebyggelse tages i brug skal veje og stier i § 5 samt parkering efter § 6 være etableret.

11.2 Før bebyggelse i området kan tages i brug skal tilslutninger, klaokering, nedsivning m.v. efter § 7 være udført.

11.3 Før bebyggelse kan tages i brug skal de grønne fællesarealer og beplantninger m.v. efter § 10 være etableret.

Redegørelse

Området til tæt-lav boligbyggeri ligger meget eksponeret midt i Egebjerg by. Det er derfor vigtigt at byggeri og de ubebyggede arealer får et ordentligt udseende. Dette gælder også selvom boligerne opføres etapevis.

12.1 Såfremt der sker udstykning skal der oprettes en grundejerforening for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Der er for samtlige ejere pligt til medlemskab af grundejerforeningen. Hver ejer har 1 stemme på grundejerforeningens generalforsamling.

12.2 Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af området herunder vej, parkering. fællesarealer osv. når disse er anlagt.

12.3 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Horsens Kommune.

12.4 Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealer, veje, stier og parkering, når disse er anlagt.

12.5 Grundejerforeningens vedtægter skal indeholde en økonomisk fordelingsnøgle til vedligeholdelsesudgifterne til fællesanlæg blandt alle foreningens medlemmer.

Redegørelse

Grundejerforeningen indenfor området skal sikre varetagelse af drift og vedligeholdelse af området herunder vej, parkering, fællesarealer osv. Grundejerforeningen har endvidere funktion som kontaktorgan for kommunen.

13.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens § 18)

Gældende Byplanvedtægt nr. 12 for Horsens Kommune aflyses for den del der vedrører matr.nr. 4ay Egebjerg by, Hansted.

Redegørelse

Byplanvedtægtens anvendesesbestemmelser for område B (matr.nr. 4 ay) er ikke i overensstemmelse med nærværende lokalplans formål. Byplanvedtægten ersattes af nærværende lokalplan samt Tillæg til Kommuneplan 2013 - 14.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

15.3 byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Horsens Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser af mere vidtgående karakter kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.4For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.