Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af planlovsrevisionen, og for at sikre at de liberale erhverv har mulighed for at have showroom og lager. Lagerfunktionen kan ikke være hovedformålet med virksomheden, men er en nødvendighed for at virksomheden kan eksisterer.

Etagearealet til lager skal være udformet som en integreret del af bygningen, og kan ikke skilde sig arkitektonisk ud fra resten af virksomhedens bygninger på grunden. Showroom og lagerfunktioner er udelukkende til virksomhedens eget materiel. Der kan ikke laves lagerhotel og lager til transport- og logistikvirksomheder. Indendørs lagerfunktionen kan kun være til opbevaring af eget materiel, som er virksomhedens ejendom over længere tid, og materiellet dermed har naturligt hjemsted på ejendommen. Muligheden for showroom giver ikke mulighed for at etablere butikker med salg af udvalgsvarer eller særligt pladskrævende varegrupper.

Lokalplan 342 ændre ikke på andre forhold som er reguleret af lokalplan 1-2012 og lokalplan nr. 150