Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet er en del af et råstofområde som ligger øst for byen Addit i den nordlige del af Horsens kommune.

Lokalplanområdet ligger inde i et aktivt graveområde med udvinding af kvartssand.


Rød markering viser lokalplanområdet

Ejendommen Lervejdal 14 ligger op til lokalplanområdets afgrænsning og er ejet af virksomheden Filtersten A/S, som udvinder kvartssand fra de omkringliggende graveområder. Syd for graveområdet ligger beboelsesejendommene Lervejdal 16 og 19 omkranset af skov. Øst for lokalplanområdet ligger ejendommen Lervejdal 10.

Naboejendommene Lervejdal 10, 14, 16 og 19, lokalplanområdet angivet med rødt

Lokalplanområdet er er en del af matr. nr. 9b og 5d Addit By, Sdr. Vissing og har et areal på ca. 1.7 ha. Området anvendes i dag dels til vendeplads, vejareal samt udendørs oplag af diverse materialer mv.. Det resterende areal er beplantet.

Landskabet bærer præg af graveaktiviteten. Området er omkranset af aktive graveområder på tre sider med store skovområder mod syd.

Trafik til de eksisterende produktionsfaciliteter mod øst og Lervejdal 10 A og B, kommer i dag fra nord, mens trafik til beboelsesejendommene både kan føres ad Lervejdal og gennem skoven ad Gl. Ryevej.


Lokalplanområdet ligget til venstre for de lyse bygninger midt i billedet